ข่าว/กิจกรรม

รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม
 

               มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการบินและคมนาคม จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้


คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชา Aviation Safety Management / Aviation Management / Airline Management หรือในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน
3. มีประสบการณ์และความชำนาญ ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือท่าอากาศยาน
4. หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีผลงานทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ เทียบเท่าภารกิจและหน้าที่ปฏิบัติงาน 
- สอน ผลิตผลงานทางวิชาการ และให้บริการทางวิชาการ
 
ขั้นตอนการสมัคร
- รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://staffscms.spu.ac.th/job/ ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล
E-mail : Dwangkamol.so@spu.ac.th โทร 083-060-6293


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาประกาศนียบัตรวุฒิทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ


อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย

สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วิธีการคัดเลือก : การทดสอบการสอน และ การสัมภาษณ์


 

สำนักงานบุคคล

ไฟล์แนบ

view: 100 shares: