ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : การฝึกอบรมด้านนิรภัยการบิน

การฝึกอบรมด้านนิรภัยการบิน
ณ สำนักงานนิรภัยการบิน กองทัพอากาศ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563

UploadImage          

               วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสําคัญในการจัดการความรู้ จากทั้งในและนอกหน่วยงาน จึงได้ส่ง อาจารย์ภีรดา ประดิษฐพงษ์ อาจารย์ประจำ ว.การบิน ไปเรียนในหลักสูตร "นายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ 62" ณ กองทัพอากาศ 
UploadImage

 

UploadImage

 

UploadImage

 

UploadImage

 

UploadImage

 

               เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์ตรง และเกิดการพัฒนานักศึกษาจากการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจากเทคนิคการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ!
view: 312 shares: