ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : Innovation 4.0 : Digital Transformation

นิทรรศการผลงานนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมการจัดกระบวนการ แนวคิดสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมชุมชน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) รศ. ดร.สุธี อักษรกิตติ์ พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง (คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม) และ ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ร่วมเปิดนิทรรศการผลงานนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมการจัดกระบวนการ แนวคิดสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมชุมชน ประจำปี 2561
 

โดยกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ “Innovation 4.0 : Digital Transformation” การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถในการผลิตงานวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา บูรณาการความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด อุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ และนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน

 

view: 134 shares: