ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : การเข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการบินและคมนาคม ปกศ.2562

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี และ รศ. ดร. สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนางานวิจัย เป็นอย่างสูง ที่เข้ามาเเยี่ยมชม วิทยาลัยการบินและคมนาคม ปกศ.2562 และช่วยให้แนวทางสำหรับการเขียนโจทย์วิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และขอตำแหน่งทางวิชาการ

view: 39 shares: