ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : หารือความปลอดภัยการบินเกี่ยวกับ DRONE

               เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม ร่วมหารือกับ ทอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ควบคุมห้วงอากาศด้านความมั่นคงของประเทศ ในการพิจารณาเรื่อง จัดทำการเรียนการสอนรายวิชา DRONE ในกลุ่มวิชาหลักของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการความปลอดภัยการบิน (Aviation Safety Management)
 
UploadImage
view: 19 shares: