ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : ศึกษาดูงานระบบการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยบินและคมนาคม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา โดยจัดโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในงานด้านคลังสินค้า จากการได้เรียนรู้ผ่านสถานที่จริง เห็นกระบวนการทำงานจริง และมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงมาบรรยาย รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบิน และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้แก่นักศึกษาการบินของเรา
view: 54 shares: