ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : การเขียนเอกสารในการยื่นมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (SPU-PSF)

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้ามาให้ความรู้ใน เรื่อง "การเขียนเอกสารในการยื่นมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ" ให้กับอาจารย์ สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแนวทางในการยื่นเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

view: 48 shares: