ข่าว/กิจกรรม

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของวิทยาลัยการบินและคมนาคม

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการบินและคมนาคม ได้มีการตรวจประเมินหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการของวิทยาลัยการบินและคมนาคม ให้ก้าวทันกับยุค 4.0
view: 38 shares: