ข่าว/กิจกรรม

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของวิทยาลัยการบินและคมนาคม

ในวันนี้ วิทยาลัยการบินและคมนาคม ได้มีการตรวจประเมินหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการของวิทยาลัยการบินและคมนาคม ให้ก้าวทันกับยุค 4.0
view: 11 shares: