ข่าว/กิจกรรม

SPU PROUD : Preparing English To Work in Aviation org.

SPU PROUD : Preparing English To Work in Aviation org.
 "เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง" ไปกับวิทยาลัยการบินและคมนาคม ซึ่งได้พบกับ พล.อ.ต.หญิง สุคนทิพย์ วัฒนามระ ในหัวข้อเรื่อง Preparing English To Work in Aviation org. ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้อง 1 - 903
อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 93 shares: