ข่าว/กิจกรรม

SPU PROUD : READY TO FLY 2

SPU PROUD : READY TO FLY 2
 "เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง" ไปกับวิทยาลัยการบินและคมนาคม ซึ่งได้พบกับวิทยากรพิเศษจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) คุณสุรนาถ สัมปัตตะวนิช เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ฝ่ายมาตราฐานบริการท่าอากาศยานและการบิน ในหัวข้อเรื่อง Flight Instrument  และ  Navigation Aids ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 133 shares: