ข่าว/กิจกรรม

SPU : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

SPU : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาลัยการบินและคมนาคม) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี กับ มหาวิทยาลัยนครพนม (วิทยาลัยนานาชาตินครพนม) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ห้อง Ballroom C

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางด้านการบินให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะเป็นบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบิน และผลิตนักบินเข้าสู่ระดับประเทศ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมก้าวสู่ความเป็นนานาชาติในระดับสากล#SPU
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#การบินศรีปทุม
#วิทยาลัยการบินและคมนาคม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถ.พหลโยธิน
แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทร 02-579-1111 ต่อ 1285, 1286
โทรสาร 02-579-1111 ต่อ 1286
view: 207 shares: