ข่าว/กิจกรรม

#SPU วิทยาลัยการบินและคมนาคม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 และวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยบินและคมนาคม ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง อีกทั้งยังได้ พาชมรันเวย์เครื่องบินบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร และศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล กองทัพเรือ

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยการบินและคมนาคม

#SPU

view: 364 shares: