พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง

UploadImage

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง


ประวัติการศึกษา
- พ.ศ.2512 จบระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน จากโรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 17
- พ.ศ.2519 หลักสูตรศิษย์การบิน USAF Flying Training School USA
- พ.ศ.2529 หลักสูตรนักบินลองเครื่องต้นแบบ Empire Test Pilot‘s School ประเทศอังกฤษ
- พ.ศ.2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.สปท. รุ่นที่ 46
- พ.ศ.2550 หลักสูตร SENIOR EXECUTIVE PROGRAM (SEP) รุ่นที่21สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2550 หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 97 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- พ.ศ.2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.9) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยหอการค้า
- พ.ศ.2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 9 (PDI-9) สถาบันพระปกเกล้า
- พ.ศ.2557 หลักสูตรบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 1 (บงส. 1)กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
- พ.ศ.2557 หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 5 (วพน. 5) กระทรวงพลังงาน
- พ.ศ.2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4 (มหานคร รุ่นที่ 4) กรุงเทพมหานคร:
- พ.ศ.2552 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2545 : เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
พ.ศ.2549 : ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.2550 : รองผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
ตำแหน่งสุดท้าย ในราชการทหาร พ.ศ.2553 – 2555 (จอมพลอากาศ) : ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษ
พ.ศ.2546 : กรรมการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)
พ.ศ.2554 – 2557 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคม และ ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน : นายกสมาคมการบินดอนเมือง
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน : ประธานมูลนิธิพระเจนดุริยางค์