วิทยาลัยการบินและคมนาคม


UploadImage

 วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปรัชญา
"ความปลอดภัยเป็นเอก อุบัติเหตุเป็นศูนย์"
(Safety First Zero Rate)

ปณิธาน
"ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และคุณธรรม"
(Competency and Morality)

วิสัยทัศน์
เป็นวิทยาลัยการบินและคมนาคมเอกชนชั้นนำของประเทศ
(Thailand ' s Leading of Private College of Aviation and Transportation)