วิทยาลัยการบินและคมนาคม

UploadImage                                                             
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทางด้านการบิน มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติ ได้พิจารณาและเห็นว่า การเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในด้านการบินในระดับสูง สามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบิน  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามนโยบายของประเทศ อันจะช่วยสังคมและส่งเสริมพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานกำหนด