ส่วนงานสาขา

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2127
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ

- การออกแบบสถาปัตยกรรม
- งานระบบอาคาร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2128
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ

- การออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมและผังเมือง
- การออกแบบกราฟิกและการออกแบบแฟชั่น
- การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2129
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ผลงานวิจัย
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนตามกิจกรรมการเรียนการสอน กรณีศึกษา โรงเรียนระดับอนุบาลในชุมชนแออัดในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2210
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ

- ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมไทย
หัวข้องานวิจัย
- ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2210
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ
- Architectural Design
- Computer Aid Architecture Design
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2210
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
หัวข้องานวิจัย
- การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (Interior Environmental Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2471
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2471
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2471
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ
- ออกแบบตกแต่งภายใน
- ออกแบบสถาปัตยกรรม
ผลงานที่ผ่านการตีพิมพ์
รายงานการศึกษาชุมชนตลาดเก่าบางเขน ภายใต้ทุนสนับสนุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2112
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
หัวข้องานวิจัย
-การออกแบบเอกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2471
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115