ส่วนงานบริหาร

ความเชี่ยวชาญ

- Design Theory

- Architectural Diagram Interpretation

- Design Management

- Project Management
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2129
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2141
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ
- ปฏิบัติการวางแผนและกรณีศึกษาเพื่อการพัฒนา
- การวางผังที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
- การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2420
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ
- มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)
หัวข้องานวิจัย
- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านการใช้ที่ดินและมุมมองโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
- บริษัท ไตรเอนเนอจี จำกัด จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์
โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ผลงานที่ผ่านการตีพิมพ์
- พ.ศ.2547 บทความเรื่อง “การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทัศนียภาพของเมือง 
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์” – ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2547
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2129
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115