ส่วนงานบริหาร

ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์
คณบดี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.Arch, Honors (Architecture) (Awarded in Deserving Recognition of Exemplary Academic and Creative Achievement Amid the Master of Architecture Candidates)
University of Florida

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
อนุชา ยูสานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.Arch. (Architecture)
University of Colorado at Denver, USA

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

: Associates Degree (Visual Communication)
Colorado Institute of Arts, USA

: Modern Design In Architecture & Interior
ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Dr.rer.pol. (Planning)
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคาสเซิล, เยอรมนี

ปริญญาโท: M.Sc. (Urban Environmental Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ส่วนงานสาขา

ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาวิณ สุทธินนท์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: M.Sc. (Urban Design)
Columbia University, New York, USA
กนกวรรณ อุสันโน
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: สถ.ม.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: สถ.บ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง