สาขาที่เปิดสอน

สถาปัตยกรรม

เป็นการเรียนที่เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการออกแบบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ ผ่านขั้นตอนการคิดและวิธีการต่างๆ จนออกมาเป็นผลงานจริง สำหรับผู้ที่สนใจเรียนด้านนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ความรู้และทักษะทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม หรือที่อยู่อาศัยต่างๆ เช่น บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือศูนย์กลางการสื่อสารมากมายที่เราล้วนคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มตั้งแต่คิดค้นสร้างสรรค์รูปแบบผลงาน ตลอดจนขั้นตอนการสร้างและลงมือทำให้ออกมาเป็นผลงานจริง และต้องทำงานควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอ เพื่อให้งานที่ทำออกมาสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและการอยู่อาศัยมากที่สุด

จุดเด่น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 5 ปี

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- สถาปนิกตามใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกตาม พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้แก่ งานที่ปรึกษา วางผัง ออกแบบอาคารและควบคุมงานการก่อสร้าง ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
- นักวิชาการในสถาบันการศึกษา สอนทางสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
- การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง
- งานสนับสนุน การประสานงานโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- งานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่น การเขียนแบบ การตกแต่งภาพ สถาปัตยกรรม การสร้างหุ่นจำลอง
- ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป ฯลฯ

การออกแบบภายใน

เป็นงานสถาปัตยกรรมสาขาหนึ่งที่แยกออกมาจากสถาปัตยกรรมหลัก(อาคาร) ความหมายของคำว่า สถาปัตยกรรมภายใน จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์"

จุดเด่น

สาขาวิชาการออกแบบภายใน มุ่งเน้นให้เป็นนักปฏิบัติการ นักคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการออกแบบภายในและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจในการผสมผสานปรัชญาการออกแบบ และรากฐานทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีที่นำสมัย มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบตกแต่งภายใน
- ผู้บริหารจัดการระบบงานออกแบบภายใน
- นักวางแผนจัดการโครงการก่อสร้าง
- นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
- นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง
- ที่ปรึกษาโครงการ
- นักวิชาการ/นักวิจัย ฯลฯ

การสื่อสารสถาปัตยกรรม (NEW)!

เมื่องานสถาปัตย์เข้าสู่ยุคดิจิตอล การสื่อสารในโลกปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ำไปตลอดเวลา จึงเกิดแนวทางใหม่ในการเรียนสถาปัตย์ Architectural Communication (การสื่อสารสถาปัตยกรรม) เป็นที่แรกและที่เดียวในประทเศไทย กับหลักสูตร 4 ปี ที่ให้ทั้งทักษะทางสถาปัตยกรรมการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และกาบริหารจัดการธุรกิจ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานที่มีความหลากหลาย มีความพิเศษเฉพาะตัว เพื่อให้พร้อมท้าทายกับโลกยุคใหม่ในอนคต สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม เหมาะกับใคร? • มีความสนใจงานสถาปัตย์ และงานออกแบบสร้างสรรค์ • มีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต • มีไลลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น อัพเดทตัวเองให้ทันสมัยตลอดเวลา • มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบการแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทาย • ชอบการสื่อสาร การนำเสนองานให้น่าสนใจในยุคดิจิตอล สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม เรียนอะไร? เรียนรู้แบบพื้นฐานสถาปัตย์ ความเข้าใจ – อ่านแบบได้ พร้อมทั้งสามารถนำเสนอแนวคิด และรูปแบบอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิตอล 3D / Animation / AR / VR / Interactive etc. และยังได้เข้าใจการบริหารธุรกิจ และการจัดการได้ “Architecture + Communication + Digital Technology + Business Management”

จุดเด่น

ARCHITECTURE มีความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม ทั้งทางด้านการออกแบบ, โครงสร้าง, เทคโนโลยี เพื่อสามารถวิเคราะห์ถึงคุณค่าของงาน ที่จะใช้ในการนำเสนอ DIGITAL MEDIA มีความสามารถในการใช้เครื่องมือและสื่อทางดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อนำเสนองานทางสถาปัตยกรรม COMMUNICATION ARTS มีความสามารถในการสื่อสารโน้มน้าวลูกค้า เป็นผู้ประสานงานนำผลงานทางสถาปัตยกรรมออกไปสู่บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางสถาปัตยกรรม MANAGEMENT สามารถวางแผนและบริหารจัดการวิธีการสื่อสารผ่านดิจิทัลและ วางกลยุทธ์ในการนำเสนองานสถาปัตยกรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

รูปแบบใหม่ในการเรียนคณะการสื่อสารสถาปัตย์ ระบบการเรียนแบบ Up Level / Up skill set /เมื่อเรียนจบตามวิชาที่กำหนดจะได้เลื่อน 1 level และจะได้รับcertificate เพื่อรับรองในการไปทำงานได้ทันที อาชีพใหม่ที่ตรงกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ - Creative technologist ครีเอทีฟ-นักออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัล - Start Up /Studio Owner เจ้าของสตูดิโอ - Architectural Visualizer นักสร้างภาพเสมือนทางสถาปัตยกรรม - Marketable Architect นักพัฒนาธุรกิจสำหรับสถาปัตย์ - Architectural Supporter ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม - Digital Optimization Consultant (Architect/Interior Engineering firms) นักวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนองานสถาปัตยกรรมด้วยสื่อดิจิทัล

การบริหารงานก่อสร้าง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

เรียนรู้กับทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีมูลค่าโครงการก่อสร้างรวมกันกว่าหมื่นล้านบาท มาถ่ายทอดความรู้ หลักการ เทคนิค และประสบการณ์วิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง

จุดเด่น

1. ได้เรียนรู้กับทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีมูลค่าโครงการก่อสร้างรวมกันกว่าหมื่นล้านบาท มาถ่ายทอดความรู้ หลักการ เทคนิค และประสบการณ์วิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง
2. มีเครือข่ายกับสมาคม/องค์กรวิชาชีพด้านการบริหาร และงานก่อสร้างที่พร้อมจะให้ความสนับสนุน
3. ฝึกทักษะการบริหารแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีคิดและความเข้าใจในธรรมชาติของงานก่อสร้าง
4. มีโอกาสได้เรียนรู้จากโครงการก่อสร้างจริง ซึ่งปกติจะไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไป
5. เวลาเรียนไม่กระทบกับงานประจำ (พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.) และวันอาทิตย์ 9.00-16.00 น.

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบตกแต่งภายใน
- ผู้บริหารจัดการระบบงานออกแบบภายใน
รวมทั้งนักวางแผนจัดการโครงการก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน และในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง ที่ปรึกษา นักวิชาการ นักวิจัยด้านการออกแบบภายใน โดยสามารถประกอบวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในสถาบันของรัฐและเอกชน ตลอดจนการประกอบวิชาชีพอิสระ