การออกแบบภายใน

เป็นงานสถาปัตยกรรมสาขาหนึ่งที่แยกออกมาจาก สถาปัตยกรรมหลัก (อาคาร) ความหมายของคำว่า สถาปัตยกรรมภายใน จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์"

จุดเด่น

สาขาวิชาการออกแบบภายใน มุ่งเน้นให้เป็นนักปฏิบัติการ นักคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการออกแบบภายในและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจในการผสมผสานปรัชญาการออกแบบ และรากฐานทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีที่นำสมัย มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบตกแต่งภายใน
- ผู้บริหารจัดการระบบงานออกแบบภายใน
- นักวางแผนจัดการโครงการก่อสร้าง
- นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
- นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง
- ที่ปรึกษาโครงการ
- นักวิชาการ/นักวิจัย
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
ศป.บ. (การออกแบบภายใน)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Interior Design)
B.F.A. (Interior Design)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูคร


 ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 
 แนะนำสาขา
สาขาวิชาการออกแบบภายในเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ มุ่งเน้นให้เป็นนักปฏิบัติการ นักคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการออกแบบภายในและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจในการผสมผสานปรัชญาการออกแบบ และรากฐานทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีที่นำสมัย มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และสามารถเทียบโอนรายวิชาเข้าศึกษาต่อ โดยใช้เวลาศึกษา 3 ปี


 

  

 

 

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หัวข้องานวิจัย
- การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (Interior Environmental Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2471
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2471
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ
- ออกแบบตกแต่งภายใน
- ออกแบบสถาปัตยกรรม
ผลงานที่ผ่านการตีพิมพ์
รายงานการศึกษาชุมชนตลาดเก่าบางเขน ภายใต้ทุนสนับสนุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2112
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
หัวข้องานวิจัย
-การออกแบบเอกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2471
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115