สถาปัตยกรรม

เป็นการเรียนที่เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการออกแบบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ ผ่านขั้นตอนการคิดและวิธีการต่างๆ จนออกมาเป็นผลงานจริง สำหรับผู้ที่สนใจเรียนด้านนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ความรู้และทักษะทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม หรือที่อยู่อาศัยต่างๆ เช่น บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือศูนย์กลางการสื่อสารมากมายที่เราล้วนคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มตั้งแต่คิดค้นสร้างสรรค์รูปแบบผลงาน ตลอดจนขั้นตอนการสร้างและลงมือทำให้ออกมาเป็นผลงานจริง และต้องทำงานควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเสมอ เพื่อให้งานที่ทำออกมาสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและการอยู่อาศัยมากที่สุด

จุดเด่น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 5 ปี

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- สถาปนิกตามใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกตาม พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้แก่
งานที่ปรึกษา วางผัง ออกแบบอาคารและควบคุมงานการก่อสร้าง ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
- นักวิชาการในสถาบันการศึกษาสอนทางสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
- การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง
- งานสนับสนุน การประสานงานโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- งานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่น การเขียนแบบ การตกแต่งภาพ สถาปัตยกรรม การสร้างหุ่นจำลอง
- ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
Bachelor of Architecture (Architecture)
B.Arch. (Architecture)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

UploadImage

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 
 
UploadImage
แนะนำสาขา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 5 ปี

UploadImage

โอกาสทางวิชาชีพ
บัณฑิตที่จบสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ดังต่อไปนี้
- สถาปนิกตามใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกตาม พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้แก่ งานที่ปรึกษา วางผัง ออกแบบอาคารและควบคุมงานการก่อสร้าง ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
- นักวิชาการในสถาบันการศึกษาสอนทางสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
- การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง
- งานสนับสนุน การประสานงานโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- งานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม เช่น การเขียนแบบ การตกแต่งภาพ สถาปัตยกรรม การสร้างหุ่นจำลอง
- ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป


UploadImage
 

 

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2127
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ

- การออกแบบสถาปัตยกรรม
- งานระบบอาคาร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2128
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ

- การออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมและผังเมือง
- การออกแบบกราฟิกและการออกแบบแฟชั่น
- การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2129
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ผลงานวิจัย
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนตามกิจกรรมการเรียนการสอน กรณีศึกษา โรงเรียนระดับอนุบาลในชุมชนแออัดในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2210
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ

- ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมไทย
หัวข้องานวิจัย
- ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2210
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115
ความเชี่ยวชาญ
- Architectural Design
- Computer Aid Architecture Design
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2210
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2115