คงศักดิ์ ยุกตะเสวี

UploadImage

นายคงศักดิ์  ยุกตะเสวี  ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2486  ที่กรุงเทพมหานคร  สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และศึกษาต่อที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท LEO INTERNATIONAL DESIGN GROUP

ด้วยความสนใจเป็นอย่างมากในงานสถาปัตยกรรมภายใน นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี  จึงเริ่มทำงานด้านออกแบบตกแต่งภายในแทนที่จะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรมที่ได้ศึกษามา   โดยเริ่มทำงานครั้งแรกกับสำนักงานออกแบบของนายสิทธิพร โทณะวณิก   ซึ่งเป็นสำนักงานออกแบบด้านตกแต่งภายในที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น   จากนั้นได้เข้าทำงานเป็นผู้รับผิดชอบแผนกออกแบบตกแต่งภายในบริษัท BIDA ได้รับผิดชอบโครงการที่สำคัญ คือ การออกแบบสำนักงานใหญ่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนเพลินจิต ต่อมาเมื่อสำนักงานออกแบบสิทธิพร  โทณะวณิก  ได้รับงานออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมที่สาธารณรัฐสิงคโปร์   จึงได้มีโอกาสติดตามไปทำงานที่นั่น  หลังจากจบงานโครงการโรงแรมที่สาธารณรัฐสิงคโปร์แล้ว   นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี ได้ก่อตั้งสำนักงานออกแบบตกแต่งภายในเป็นแห่งแรกในสาธารณรัฐสิงคโปร์  นอกจากรับออกแบบในสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้ว  ยังรับงานในประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น มาเลเซีย  และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ด้วย    ในปีพุทธศักราช 2518 นายคงศักดิ์  ยุกตะเสวี  รับงานตกแต่งภายในโรงแรม HILTON สาธารณรัฐสิงคโปร์   ผลงานชิ้นนี้เป็นที่ยอมรับอย่างสูง ทำให้มีโอกาสได้ออกแบบโรงแรมอื่น  อีกในหลายประเทศ  รวมทั้งโรงแรมในกลุ่ม  SHANGRI-LA   โดยเฉพาะโรงแรม SHANGRI-LA ที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งทำให้ได้กลับมาตั้งสำนักงานในประเทศไทย โดยใช้ชื่อสำนักงานว่า LEO INTERNATIONAL DESIGN GROUP ในปีพุทธศัการาช 2531

เนื่องจากประสบการณ์และผลงานออกแบบตกแต่งโรงแรมทำให้ได้มีโอกาสออกแบบโรงแรมในระดับนานาชาติหลายประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน, ตะวันออกกลาง, สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศยุโรปตะวันออก เป็นต้น              

ในปีพุทธศักราช 2556 นายคงศักดิ์  ยุกตะเสวี  ได้ชนะการประกวดแบบในระดับนานาชาติ ที่นคร ABU-DHABI สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เป็นการออกแบบโรงแรมที่มีมูลค่าก่อสร้างสูงที่สุดในโลก ผู้ร่วมประกวดแบบคัดเลือกจากบริษัทที่มีชื่อเสียง 40 บริษัท โรงแรมที่ออกแบบโดยบริษัท LEO INTERNATIONAL DESIGN GROUP ของนายคงศักดิ์  ยุกตะเสวี 

มีมากกว่า 200 แห่งใน 30 ประเทศ ได้สร้างชื่อเสียงมาก คือ ออกแบบพระราชวังหลายแห่งให้แก่กษัตริย์ของราชอาณาจักรบาห์เรน, เมือง อาบูดาบี  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ ประเทศบรูไน รวมทั้งที่พักอาศัยของผู้นำประเทศต่างๆ อาทิ ประธานาธิบดีของประเทศรัสเซีย, ซีเรีย และประเทศเมียนมาร์

จากผลงานดังกล่าว  เป็นที่ประจักษ์ว่า นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างสูงในด้านสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน จากความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาผลงานออกแบบที่มีคุณค่าทั้งด้านศิลปกรรม และประโยชน์ใช้สอย อย่างต่อเนื่องยาวนาน  ผลงานออกแบบได้รับการยอมรับอย่างสูงในสากล สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ และนำรายได้เข้าสู่ประเทศ  เป็นนักออกแบบตกแต่งภายในยุคแรกของไทย ที่บุกเบิกการทำงานในต่างประเทศ และทำให้ชาวต่างชาติเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทย ช่วยสร้างโอกาสให้นักออกแบบรุ่นหลังสามารถทำงานในต่างประเทศได้  ถือเป็นคุณประโยชน์แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ  สังคม และประเทศชาติ  สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์  มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ประเภททั่วไป  แก่นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ความภาคภูมิใจ :  “ผมรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่งานออกแบบภายในของบริษัท หรือของประเทศเรา ได้รับความนิยมเป็นที่ไว้วางใจให้ออกแบบในต่างประเทศ มันทำให้ผมรู้สึกว่า งานออกแบบที่เป็นมาตรฐาน  รวมถึงการใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่ใช่เพียงแต่แบบที่จะต้องสวย แต่ในทุกองค์ประกอบของชิ้นงาน  ทั้งวัสดุที่ใช้  ความต้องการของลูกค้า  รวมไปถึงความรู้สึกของผู้ที่มาใช้จริงในสิ่งที่เราออกแบบนั้น  ทำให้เรามีมาตรฐานในการทำงาน และเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ

ผมขอขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน ในครั้งนี้ ผมจะนำเกียรติและประวัตินี้เสริมสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศ และส่งเสริมการทำงานของนักออกแบบภายในรุ่นใหม่ๆ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป”

แนวคิดในการดำเนินชีวิต : การที่เราอยู่ในอาชีพนี้และจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง ที่จะต้องทำให้สมบูรณ์แบบ ตัวตนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ อย่าบอกว่าเราอยากทำงานกับบริษัทอะไร แต่จงบอกว่าเราทำงานอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง เราควรรู้ตัวว่าเราเป็นอย่างไร อนาคตเราจะทำอะไร และทำมันออกมาให้สมบูรณ์