บริการวิชาการ

โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ

โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Innovation for Design Development Center (IDDC) Faculty of Architecture, Sripatum University


ภายใต้แนวความคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (The Creative Economy) ซึ่งถือว่าทุนความคิดสร้างสรรค์จัดเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและทักษะเฉพาะตัวที่จะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในอนาคตข้างหน้า ในส่วนประเทศไทยได้รับแนวคิดดังกล่าวและถือเป็นวาระ แห่งชาติ โดยการจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) จัดตั้งศูนย์ Thailand Creative & Design Center (TCDC) เป็นหน่วยงานหลักเพื่อรองรับแผนดังกล่าวประสานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมทรัพยากรบุคคลในประเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากจะมีบทบาท ในฐานะที่เป็นสถาบันวิชาการซึ่งมีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม ภายใต้หลักสูตรด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design) และการออกแบบ สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน (Interior Design) ออกไปสู่สังคมแล้ว บทบาทการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลในทางวิชาชีพ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวิชาชีพไปสู่สากล ตามกลไกการเปิดเสรีบริการวิชาชีพในอนาคต บทบาทการให้บริการวิชาชีพแก่สังคมโดยตรง เพื่อนำร่องกระบวนการความคิดด้านการออกแบบไปสู่ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นรูปธรรม ก็จัดว่าเป็นบทบาทสำคัญภายใต้พันธกิจบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย

ด้วยความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่มาในโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ ( Innovation for Design Development Center) หรือ IDDC ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพด้านการออกแบบให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาด้านงานออกแบบแก่สังคม ดำเนินงานจัดอบรม สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังถือเป็นหน่วยงานหารายได้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมถ่ายทอดไปสู่ชุมชน สังคมนักออกแบบร่วมกับองค์กรเอกชนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะ เสริมประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมของคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา
3. เป็นแหล่งบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนสอน การพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. เป็นช่องทางการให้บริการวิชาชีพเพื่อสังคม นำมาซึ่งชื่อเสียงและผลงานทางวิชาการ ให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. เป็นแหล่งหารายได้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรม ให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นแหล่งงาน สร้างรายได้เสริมให้กับนักศึกษาในระหว่างการศึกษา
view: 91 shares: