ผลงานและรางวัล

The Lanna Language Conservation Center of Chiangrai

The Lanna Language Conservation Center of Chiangrai

ศูนย์อนุรักษ์ภาษาล้านนา จังหวัดเชียงราย

      ศูนย์อนุรักษ์ภาษาล้านนา จังหวัดเชียงรายขึ้นเนื่องจากปัญหาทางด้านภาษาล้านนาที่มีคุณค่าและแสดงถึงความเป็นตัวตนของคนล้านนากำลังจะถูกกลืนหายจากคนล้านนารุ่นใหม่ ที่ขาดการสนใจ อนุรักษ์ภาษาที่เป็นรากเหง้าของตัวเอง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่มีการใช้ภาษาล้านนาน้อยลงอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเจริญทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ที่ไม่เป็นระบบ และขาดความต่อเนื่องทำให้การอนุรักษ์ไม่ประสบความสำเร็จ แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การรณรงค์ภาษาล้านนา เนื่องจากการขาดสถานที่เรียนรู้ด้านภาษาโดยตรง

      โครงการศูนย์อนุรักษ์ภาษาล้านนา จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการอนุรักษ์ด้านภาษาของแผนนโยบายจังหวัดเขียงราย เรื่องการอนุรักษ์ความเป็นพื้นเมืองเพื่อสร้างความเป็นตัวตนของคนล้านนาเอาไว้ องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมและรองรับกิจกรรมด้านภาษาล้านนา ได้แก่ ส่วนของการเรียนการสอนภาษาล้านนา และการจัดแสดงนิทรรศการลานกิจกรรม และห้องสมุดที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านภาษาและวรรณกรรมโดยตรง

                    แนวความคิดในการออกแบบ
view: 107 shares: