ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์สำนักงานรองอธิการบดี และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ
  เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

https://www.spu.ac.th/fac/SITI/

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 0 shares: