ดร.เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์

 
อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/engineer/

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : MASTER OF ENGINEERING สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ระดับปริญญาเอก : DOCTOR OF PHILOSOPHY สถาบัน ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
view: 0 shares: