ดร.สรพล บูรณกูล

 

อาชีพปัจจุบัน : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/logistics/


ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
view: 0 shares: