ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม

อาชีพปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
https://www.spu.ac.th/fac/account/

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
view: 0 shares: