ดร.สุรชัย ทองแก้ว

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
https://www.spu.ac.th/fac/informatics/th/

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : MASTER OF ENGINEERING สถาบัน ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ระดับปริญญาเอก : DOCTOR OF PHILOSOPHY IN COMMUNICATIONS AND INTEGRATED SYSTEMS
 สถาบัน TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
view: 0 shares: