ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี

UploadImage

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/informatics/th/

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาเอก : DOCTOR OF ENGINEERING สถาบัน ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
view: 0 shares: