ผศ.ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 https://www.spu.ac.th/fac/informatics/th/

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ระดับปริญญาเอก : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
view: 0 shares: