ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี

UploadImage
  
อาชีพปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://ig.spu.ac.th/

ประวัติการศึกษา 
- ระดับปริญญาตรี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ระดับปริญญาโท : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- ระดับปริญญาเอก : DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATIO สถาบัน NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY
view: 0 shares: