ขยายเวลา ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 64

UploadImage

 
ขยายเวลา ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564

ยื่นเอกสารขอผ่อนผัน ด้วยตนเอง 
วันนี้ - 20 มกราคม 2564


ณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 
อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501 

Tel. 02579 1111 ต่อ 2630, 2162