ฟังเสนาออนไลน์ฟรี SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #32UploadImage


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมมือกับ  ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ฟรีในหัวข้อ  

"ก้าวสู่ความเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพกับ EXIM Bank"
- economic overview 2021
- โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการของ EXIM Bank
- ระบบประเมินความพร้อมผู้ส่งออกไทย (TERAK)


วิทยากรโดย คุณพิเชฐ ด่านไทยนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 18.00 - 19.30 น. ผ่าน ZOOM Online


Meeting ID: 263 292 7605
Passcode:   1234567​