ฟังเสนาออนไลน์ฟรี SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #31

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวน.ออนไลน์ฟรี
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #31
"กัญชา กัญชง ระบบโลจิสติกส์เพื่อการเปิดเสรี"
 
วิทยากร โดย
รศ. ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์
หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00-19.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567