Show Share Charity Freshy Comm.Arts 2020

UploadImage


ร่วมกัน Show พลังของคนรุ่นใหม่ ที่รู้จัก "ให้" และ "แบ่งปัน"

วันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ @Zona A อาคาร 11
 
ขอเชิญชวนชาว SPU ร่วมกันบริจาคเงินเเละสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโคราช #savekorat
 
Show Share Charity Freshy Comm.Arts 2020
Show ความสามารถ 
Share ความสุข 
เพื่อสังคม เพื่อกันและกัน 
 

* สามารถร่วมบริจาคได้ที่ตึก 9 ชั้น 8 ห้อง 800 *
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
#wearecharity #showsharecharityfreshycommarts #caspu #commartsspu #charity #spu #DekNitedSPU