สัมมนาออนไลน์ฟรี Update ความรู้ด้านการเงินและภาษีอากร

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ 4 สมาคมด้านการเงินและภาษี เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี!!  ในหัวข้อเรื่อง Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีอากร  โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ 
                - คุณสุริยะ  ธีรวัฒนสาร ที่ปรึกษาสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
                - คุณกมลทิพย์ เกตุทัต สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
                - คุณถนอม เกตุเอม กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
                - ผศ. รองเอก  วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบัญชี คณะบัญชี SPU
                - อาจารย์ภูดิท  ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะบัญชี SPU


วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ผ่าน ZOOM สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  
 0 2579 1111 ต่อ 2374, 2375