สัมมนาออนไลน์ฟรี โอกาสและความท้าทายหน้าในตลาด EU

UploadImage


คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุริกจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี !! THE BUSINESS PROFESSIONAL (ONLINE) ในหัวข้อสัมมนาเรื่อง " FTA,BREXIT จุดเปลี่ยน
ตลาด EU โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทย " โดยวิทยากร คุณจิตธนา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 


วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 - 17.30 น. 
ผ่าน ZOOM สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : 080 073 9811