สัมมนาออนไลน์ฟรี Super Coach: Train the Trainers

UploadImage

Business Management Cluster, Sripatum University เชิญชวนคณาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี !! เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาอาจารย์สู่การเป็น Coach โดยการเพิ่มทักษะให้อาจารย์
ปรับบทบาทเป็นมากกว่าผู้ให้ความรู้ เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ในหัวข้อเรื่อง

" Super Coach: Train the Trainers " โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็น Coach อาทิ

- อาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการโครงการผู้นำแห่งอนาคต
- อาจารย์ ดร.ปวีณา แช่มช้อย
อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พบกันวันศุกร์ที่ 24 และ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook Page คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม