เชิญร่วมฟังสัมมนา CEO Talk รวยด้วยการบริหารเงินลงทุนอย่างมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญฟังการสัมมนา CEO Talk
รวด้วการบริหารเงินลงทุนอ่างมืออาชี
โด คุณนลินี งามเศรษฐมาศ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
และมอบทุนให้นักศึกษา 500,000 บ. 

วันที่ 17 ..2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทาลัศรีปทุม กทม.

#เรีนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#สาขาการเงิน #คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทาลัศรีปทุม