Sripatum University

+ More Info

SPU NEWS

"เก่งไม่เก่ง ไม่สำคัญ เพราะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตนเอง ...

แม้โควิด-19 ยังไม่จบแต่การศึกษาต้องเดินหน้าต่อไป และการเรียนที่เน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ ...

สู้ภัยโควิด-19! ABC & ...

กลุ่มพี่น้องผองเพื่อน หลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ...

SPU เสิร์ฟประสบการณ์จริง ! ...

นำเข้าสินค้าจากจีน มาขายของออนไลน์ยังไงให้ปัง!! ในยุค ...

SPU เสิร์ฟประสบการณ์จริง ! ...

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

ว.โลจิสติกส์ฯ SPU ชวนฟ...

จากสถานการณ์ปัจจุบัน..ส่งผลต่อการจัดการส่งสินค้าทางเรือของไทยอย่างไร?? ...

อบรมฟรี! IT SPU จัดอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากร ...

Free!! ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตรการเสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากร ...

CALENDAR

ALUMNI

อาจารย์ผู้สอนประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
อาจารย์ผู้สอนประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.สุรชัย ทองแก้ว
อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา
อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.รุ่งธิวา วงศ์ประชา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.สรพล บูรณกูล
อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์
อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้
อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.ไพจิต ผาวัน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
อาจารย์ผู้สอนประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ชานนท์ วาสิงหน
อาจารย์สำนักงานรองอธิการบดี และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์