ส่วนงานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา การบริหารงานบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทหลายแห่ง ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการ มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งประสบการณ์การออกแบบและวางระบบบัญชี นอกจากนี้ทำงานให้กับสมาคม และมูลนิธิในวิชาชีพ อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการพิจารณาบทความ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ประเทศอังกฤษ ในงาน The International Conference on Business Tourism and Applied Sciences, at the University of London, London

ประสบการณ์ทำงาน
- คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้อำนวยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอส แอ็คเค้าติ้ง จำกัด
- อนุกรรมการ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ออกแบบและวางระบบบัญชี โรงพยาบาลธนบุรี บริษัท มาลาคี จำกัด บริษัท พีเอ็นพี เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั้น จำกัด และบริษัท พริมา มารีน จำกัด
- ด้านตรวจสอบภายใน บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด กองทุนสงเคราะห์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ Da hong heng enterprise Co.Ltd.,
- ด้านสอบบัญชี สำนักงานนายศักดิ์ เกี่ยวการค้าและเพื่อน และ สำนักงาน นายไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์
- วิทยากรบรรยายพิเศษ ด้านต้นทุน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้กับ กระทรวงการคลัง สำนักงานการตรวจเงินแผนดินทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ข้าราชการ กระทรวงพลังงาน ข้าราชการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ และ คณะครู สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลงาน
(1) งานวิจัย
- ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ตามระดับสภาพคล่องทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ ต่อกำไรที่ไม่คาดหวัง และผลตอบแทนหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อผลตอบแทนเกินปกติ ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนด้วยองค์ความรู้รูปแบบเว็บ
เชิงความหมาย
- ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้และการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชี ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- การศึกษาการจัดทำและการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยโดยอิง
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

(2) บทความ
- การทุจริตโดยการตกแต่งงบการเงิน
- การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัฒน์
- คุณภาพของกำไรในงบการเงิน
- การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล
- บัญชีใครว่าไม่สำคัญ
- ปัญหาของการทุจริตและแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในต่อสินทรัพย์

(3) ตำรา
การบัญชีต้นทุน และ การบัญชีการเงิน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้นทุน
ด้านออกแบบและวางระบบบัญชี
ด้านตรวจสอบภายใน
วิจัยด้านบัญชีและบริหาร

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2376
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และระดับปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนั้นก็ได้รับประกาศนียบัตร Cert. in Visiting Colleague Program จาก University of Hawaii สหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8

โดยในปัจจุบัน นอกจากการบริหารงานในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพแล้ว ท่านยังมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการออกแบบระบบบัญชี และการวางแผนภาษี

ผลงาน
1) ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีต่อการลงทุนกรณีศึกษาบริษัทในธุรกิจพลังงาน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ตำราวิชาการบัญชีการเงิน ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Thomson Learning

ประสบการณ์การทำงาน :
กลุ่มบริษัทโบนันซ่า
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาบัญชีและการเงิน
Camp Dresser & McKee International Inc.

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :
1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
2) ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
: รองอธิการบดี
: Advisor for Accounting and tax Planning USA (Thailand Branch)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1112
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้านการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) ท่านได้ผ่านการอบรมต่าง ๆ เช่นการอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในหัวข้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี (Train the trainer TFRS for SMEs) การอบรมเชิงปฏิบัติการของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ในหัวข้อ หลักสูตรวิทยากรสหกิจศึกษา(รุ่นที่ 1)และยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบัญชี อาทิเช่น การเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในหัวข้อการบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐด้วย

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย/บทความ/ตำรา
- ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินและประโยชน์ของงบการเงินรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คงค้างในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีขั้นต้น

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2378
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์ภูดิท ไชยผล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกริก ระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.2561 รองผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พ.ศ.2559 – 2560 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ประธานอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี

ผลงานทางวิชาการ
1) บทความวิจัย/บทความวิชาการ
- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายจ่าย
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า
- การบัญชีภาษีเงินได้
- ผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
- การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในขององค์กร

2) เอกสารประกอบการสอน
วิชาการตรวจสอบภายใน

ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการตรวจสอบภายใน
- ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ด้านภาษีอากร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2377
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ มีประสบการณ์ภาคธุรกิจจำนวน 14 ปี เป็นอาจาย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี และออกแบบระบบบัญชี ในภาคธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ซูปร้าซีสเท็ม จำกัด
- สมุห์บัญชี บริษัท เอด้า จำกัด
- สมุห์บัญชี บริษัท สแตนดาร์ดซิสเท็ม จำกัด
- หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.บางกอกยูเนี่ยนคอนสตั๊คชั่น

ผลงานวิชาการ
1. งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร”
2. งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”
3. เอกสารประกอบการสอนวิชา ACT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2, วิชา ACT 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
4. ร่วมเขียนตำราเรียน วิชา ACT หลักการบัญชีขั้นต้น 1, วิชา ACT หลักการบัญชีขั้นต้น

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางระบบบัญชี และออกแบบระบบบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม บริการแก่หน่วยงานเอกชน และเป็นที่ปรึกษาด้านการภาษีธุรกิจ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนปริญญาโททางด้านธุรกิจระหว่างประเทศจาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรีเกินกว่า 10 ปี ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร การวางแผนและควบคุมกำไร การจัดการการเงินธุรกิจ และมีความสนใจในด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล และการลงทุน

ประสบการณ์ทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Manager, Sweet Success Co., Ltd.
- Accountant, KS COM Enterprise Co., Ltd.

ผลงานทางวิชาการ
1) วิจัย
- ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 2
- ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกำไรสุทธิ อัตรากำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) บทความ
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในกลุ่มสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกำไรสุทธิของกลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการบัญชีต้นทุน
- ด้านการบัญชีบริหาร
- การวางแผนและควบคุมกำไร
- การจัดการการเงินส่วนบุคคล และการลงทุน

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี สาขาต้นทุน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ S-PAC มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี บ้านช้างการบัญชีและภาษีอากร
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี Iden Thai Laser Technology Co.,Ltd
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน สมพงศ์ เพ็ชรรัตน์ การบัญชีและกฎหมาย
- ติวเตอร์ สถาบัน AC-CENTER

ผลงานทางวิชาการ
- การแก้ปัญหาความแตกต่างทางการเรียนรู้วิชาบัญชีบริหารของนักศึกษาคณะบัญชีด้วยวิธีเพื่อนสอนเพื่อน ของนักศึกษาคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อิทธิพลของระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
• Financial Accounting
• Cost Accounting
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี ระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันนี้ดำรงอาจารย์ประจำคณะบัญชี และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีต้นทุน บัญชีชั้นสูง ท่านได้ผ่านการอบรมต่าง ๆ เช่นการอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบัญชี นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในวิทยาลัย และสถานที่เอกชนต่าง ๆ

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี วิทยาลัยเอกชน

ผลงานวิจัย/บทความ/ตำรา
- ปัจจัยการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีต้นทุน บัญชีชั้นสูง
ดร.เบญจพร โมกขะเวส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกริก ระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการ จากมหาวิทยาลัยชินวัตร

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หัวหน้าสาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
- ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เค.เจ.พี. กาญจนพล คอนสทรัคชั่น จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สกายอินดัสตรี จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เค.เจ.พี. กาญจนพล จำกัด

ผลงานวิชาการ
1)งานวิจัย
- ลักษณะของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Firm’s Characteristics Influencing Environmental Voluntary Disclosure of The Listed Companies in The Stock Exchange Of Thailand)
- การกำกับดูแลกิจการที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Affects on Performance of the Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand)

2)บทความ
- ลักษณะของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Firm’s Characteristics Influencing
Environmental Voluntary Disclosure of The Listed Companies in The Stock Exchange Of Thailand)
- คะแนนการกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Rating and Profitability of The Listed Companies on The Stock Exchange Of Thailand)
- ผลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Effects on Financial Performance of The Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand)
- ระดับการกำกับดูแลกิจการที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Level Effects on Profitability : Case Study of the listed companies service industry group on the Stock Exchange of Thailand)
- คะแนนการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีผลต่อมูลค่าของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Effect of Corporate Governance Scoring and Board Structure on Tobin’s Q of the listed companies on Stock Exchange of Thailand)

เอกสารประกอบการสอน
- ร่วมเขียนเอกสารประกอบการสอน วิชา การเงินธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการบัญชีชั้นกลาง1, 2
- ด้านการภาษีอากร
- ด้านการเงินธุรกิจ
- รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
โทร : โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2537
ดร. มนตรี ช่วยชู เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ การบริหาร และการปฏิบัติงาน ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และทนายความ มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้าน การบริหารธุรกิจ การบัญชี กฎหมาย และภาษีอากร ให้กับนิติบุคคลหลายแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การวางระบบบัญชี การวางระบบการควบคุมภายใน การวางแผนบริหารความเสี่ยง และการวางแผนกลยุทธ์ เป็นวิทยากรประจำและพิเศษให้กับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรม และสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการพิจารณาบทความการวิจัย กรรมการพิจารณาตำราเรียน กรรมการสถาบันวิชาชีพ และกรรมการพิจารณาแผนและผู้บริหารแผนของกรมบังคับคดี นอกจากนี้ยังเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ทำงาน
- ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- รองประธานชุมชุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด
- ที่ปรึกษาชุมชุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด
- รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัด
- กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัด
- ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย นิติบุคคลหลายแห่ง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ
- ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ
- วิทยากรประจำบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- วิทยากรพิเศษมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ตำแหน่งสุดท้าย : ผู้บริหารส่วนตรวจสอบกิจการภายใน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กรมบังคับคดี

ผลงาน
(1) งานวิจัย
- ผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการ:กรณีศึกษาจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย
- ปัญหาและผลกระทบจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
- อิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ตำรา
- การบัญชีต้นทุน
- เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8
- เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีระหว่างประเทศ หน่วยที่ 14

(3) เอกสารคำสอน
- การสอบบัญชี
- สัมมนาการบัญชีและการเงิน

ความเชี่ยวชาญ
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การสหกรณ์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโททางด้านการบัญชีและการเงินที่ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้นก็ได้เรียนปริญญาโททางด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นปริญญาโทใบที่ 2 นอกจากนี้ได้สอบผ่านหลักสูตรการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 4 และผ่านการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Train the trainer TFRS for SMEs) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงนับได้ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ประวัติการทำงาน
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำ คณะบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พนักงานบัญชี บริษัท เอส เอ็ม พี 1996 จำกัด

ผลงานทางวิชาการ
1) บทความวิจัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินและประโยชน์ของงบการเงินรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
- ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
2) บทความวิชาการ
- การรวมธุรกิจ
- การจัดทำงบกระแสเงินสดรวม
- ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงบการเงินรวม

3) เอกสารประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นสูง 2

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ดร.สุรีย์ โบษกรนัฏ ปฏิบัติงานในวงการธุรกิจหลากหลาย นานกว่า 43 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร เป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชน ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร(บริษัทในตลาดหลักทรัพย์) ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตไม่วีเนียร์ส่งออก ในด้านการวางระบบบัญชี บริหารการเงิน การบัญชีและบริหารทั่วไป ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ(บริษัทในตลาดหลักทรัพย์) ในด้านวางระบบรวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบธุรกิจด้านเงินทุน อุตสาหกรรมการผลิต โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ มูลนิธิฯ สมาคมฯ นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินธุรกิจโรงงานไพ่ของกรมสรรพสามิต สำหรับงานด้านวิชาการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทเอกชน และเป็นกรรมการพิจารณาบทความ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติ อดีตเคยได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นประธานอนุกรรมการด้านการบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจลีสซิ่งของสมาคมลีสซิ่งไทย และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสมาคมลีสซิ่งไทย

ประสบการณ์ทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (วิชาภาษีอากรฯ วิชาการบัญชีฯ)
- อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (วิชาบัญชีชั้นสูง และต้นทุน2)
- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
- ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการบริหาร, บริษัท แคปปิตอลลิงค์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (เดิมบริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลงาน
(1) งานวิจัย
- การใช้กลไกการกำกับดูแลกิจการในการพยากรณ์การเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อิทธิพลของโครงสร้างของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี ความรับชอบต่อสังคมและการวางแผนภาษีที่มีต่อมูลค่าของกิจการ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อรองรับการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีชุดเดียวที่มีต่อคุณภาพการสอนบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร
- ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและอัตราส่วนปะสิทธิภาพในการดำเนินงานกับผลตอบแทนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หมวดบริการ (การแพทย์)
- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีสถาบันการเงินเฉพาะกิจการ
- ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- การศึกษาแนวปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนการเงินและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของหมวดบริการรับเหมาก่อสร้างและหมวดวัสดุก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ทักษะการบัญชีสืบสวนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น
- ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาด หลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) เอกสารคำสอน
- สัมมนาหัวข้อพิเศษในการวิจัยทางการบัญชี
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบระบบบัญชี
การบัญชีต้นทุน
การตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชี
การบัญชีบริการ
โทร : โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา บริหารงานบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทหลายแห่ง ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการ มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนและสหกรณ์ การตรวจสอบภายใน รวมทั้งประสบการณ์การออกแบบและวางระบบบัญชี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทมหาชน นอกจากนี้ทำงานให้กับสมาคมในวิชาชีพ อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการพิจารณาบทความ

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
- Empire Good Co., Ltd. (ประธานกรรมการ)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีสหกรณ์
- กรรมการสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ไทยเอช แคปปิตอล จำกัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา, สำนักงาน บริษัท ไทย ดีอาร์ ซีอาร์ ออดิท จำกัด (ตำแหน่ง)
- ที่ปรึกษา, บจก. อาร์.เอ็น.พี.แอสโซซิเอท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,Thai Credit Auditing
- Financial Controller of N.I. Teijin Shoji (Thailand) Co., Ltd.,
- Senior Auditor of Arthur Andersen (Thailand) Co., Ltd., (SGV Nathalang & Co.) Change to KPMG (Thailand) Co., Ltd.,

ผลงาน
(1) งานวิจัย
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความครบถ้วนถูกต้องของรายงานทางบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยงานภาครัฐ
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัทที่ถูกประเมินในระดับดีเยี่ยมและระดับดี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินเกี่ยวกับความรู้ทางด้านบัญชีเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในเขตภาคกลาง
- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันวิกฤติเศรษฐกิจในอนาคต ศึกษากรณี : ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

(2) เอกสารคำสอน
- สัมมนาการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในวิชาชีพ

ความเชี่ยวชาญ
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาษีอากรในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตราคาร ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจสรรพสินค้า อุตสาหกรรมโรงสี อุตสากรรมโรงเลื่อย อุตสาหกรรมทำไม้ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมฟอกย้อม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมเหล็ก ธุรกิจสถานบริการ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจอะไหล่ยนต์ ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการบริการ มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาภาษีอาการ และการวางระบบบัญชีในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต การพาณิชย์ และบริการ นอกจากนี้ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำฉบับ วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
- ที่ปรึกษาอิสระในภาคธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- อาจารย์ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา
- นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลงานทางวิชาการ
1) บทความวิจัย
- การประเมินสมรรถนะของผู้วางแผนภาษีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร
- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของหัวหน้างานบัญชีและการเงินของเทศบาลตำบลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารกับความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต้
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในมุมมองของผู้บริหาร
2) เอกสารประกอบการสอน
- นโยบายและการวางแผนภาษีอากร
- สัมมนาหัวข้อพิเศษในการวิจัยทางการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชีภาษีอากร
การวางระบบบัญชี
การกำหนด การประเมิน และการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375