ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา การบริหารงานบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทหลายแห่ง ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการ มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งประสบการณ์การออกแบบและวางระบบบัญชี นอกจากนี้ทำงานให้กับสมาคม และมูลนิธิในวิชาชีพ อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการพิจารณาบทความ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ประเทศอังกฤษ ในงาน The International Conference on Business Tourism and Applied Sciences, at the University of London, London

ประสบการณ์ทำงาน
- คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้อำนวยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอส แอ็คเค้าติ้ง จำกัด
- อนุกรรมการ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ออกแบบและวางระบบบัญชี โรงพยาบาลธนบุรี บริษัท มาลาคี จำกัด บริษัท พีเอ็นพี เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั้น จำกัด และบริษัท พริมา มารีน จำกัด
- ด้านตรวจสอบภายใน บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด กองทุนสงเคราะห์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ Da hong heng enterprise Co.Ltd.,
- ด้านสอบบัญชี สำนักงานนายศักดิ์ เกี่ยวการค้าและเพื่อน และ สำนักงาน นายไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์
- วิทยากรบรรยายพิเศษ ด้านต้นทุน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้กับ กระทรวงการคลัง สำนักงานการตรวจเงินแผนดินทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ข้าราชการ กระทรวงพลังงาน ข้าราชการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ และ คณะครู สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลงาน
(1) งานวิจัย
- ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ตามระดับสภาพคล่องทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ ต่อกำไรที่ไม่คาดหวัง และผลตอบแทนหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อผลตอบแทนเกินปกติ ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนด้วยองค์ความรู้รูปแบบเว็บ
เชิงความหมาย
- ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้และการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชี ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- การศึกษาการจัดทำและการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยโดยอิง
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

(2) บทความ
- การทุจริตโดยการตกแต่งงบการเงิน
- การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัฒน์
- คุณภาพของกำไรในงบการเงิน
- การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล
- บัญชีใครว่าไม่สำคัญ
- ปัญหาของการทุจริตและแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในต่อสินทรัพย์

(3) ตำรา
การบัญชีต้นทุน และ การบัญชีการเงิน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้นทุน
ด้านออกแบบและวางระบบบัญชี
ด้านตรวจสอบภายใน
วิจัยด้านบัญชีและบริหาร

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2376
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้านการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) ท่านได้ผ่านการอบรมต่าง ๆ เช่นการอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในหัวข้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี (Train the trainer TFRS for SMEs) การอบรมเชิงปฏิบัติการของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ในหัวข้อ หลักสูตรวิทยากรสหกิจศึกษา(รุ่นที่ 1)และยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบัญชี อาทิเช่น การเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในหัวข้อการบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐด้วย

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย/บทความ/ตำรา
- ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินและประโยชน์ของงบการเงินรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คงค้างในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีขั้นต้น

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2378
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์ภูดิท ไชยผล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกริก ระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.2561 รองผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พ.ศ.2559 – 2560 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ประธานอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี

ผลงานทางวิชาการ
1) บทความวิจัย/บทความวิชาการ
- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายจ่าย
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า
- การบัญชีภาษีเงินได้
- ผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
- การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในขององค์กร

2) เอกสารประกอบการสอน
วิชาการตรวจสอบภายใน

ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการตรวจสอบภายใน
- ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ด้านภาษีอากร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2377
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโททางด้านการบัญชีและการเงินที่ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้นก็ได้เรียนปริญญาโททางด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นปริญญาโทใบที่ 2 นอกจากนี้ได้สอบผ่านหลักสูตรการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 4 และผ่านการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Train the trainer TFRS for SMEs) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงนับได้ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ประวัติการทำงาน
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำ คณะบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พนักงานบัญชี บริษัท เอส เอ็ม พี 1996 จำกัด

ผลงานทางวิชาการ
1) บทความวิจัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินและประโยชน์ของงบการเงินรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
- ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
2) บทความวิชาการ
- การรวมธุรกิจ
- การจัดทำงบกระแสเงินสดรวม
- ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงบการเงินรวม

3) เอกสารประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นสูง 2

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ มีประสบการณ์ภาคธุรกิจจำนวน 14 ปี เป็นอาจาย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี และออกแบบระบบบัญชี ในภาคธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ซูปร้าซีสเท็ม จำกัด
- สมุห์บัญชี บริษัท เอด้า จำกัด
- สมุห์บัญชี บริษัท สแตนดาร์ดซิสเท็ม จำกัด
- หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.บางกอกยูเนี่ยนคอนสตั๊คชั่น

ผลงานวิชาการ
1. งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร”
2. งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”
3. เอกสารประกอบการสอนวิชา ACT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2, วิชา ACT 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
4. ร่วมเขียนตำราเรียน วิชา ACT หลักการบัญชีขั้นต้น 1, วิชา ACT หลักการบัญชีขั้นต้น

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางระบบบัญชี และออกแบบระบบบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม บริการแก่หน่วยงานเอกชน และเป็นที่ปรึกษาด้านการภาษีธุรกิจ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2375