ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา การบริหารงานบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทหลายแห่ง ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการ มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งประสบการณ์การออกแบบและวางระบบบัญชี นอกจากนี้ทำงานให้กับสมาคม และมูลนิธิในวิชาชีพ อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการพิจารณาบทความ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ประเทศอังกฤษ ในงาน The International Conference on Business Tourism and Applied Sciences, at the University of London, London

ประสบการณ์ทำงาน
- คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้อำนวยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอส แอ็คเค้าติ้ง จำกัด
- อนุกรรมการ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ออกแบบและวางระบบบัญชี โรงพยาบาลธนบุรี บริษัท มาลาคี จำกัด บริษัท พีเอ็นพี เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั้น จำกัด และบริษัท พริมา มารีน จำกัด
- ด้านตรวจสอบภายใน บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด กองทุนสงเคราะห์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ Da hong heng enterprise Co.Ltd.,
- ด้านสอบบัญชี สำนักงานนายศักดิ์ เกี่ยวการค้าและเพื่อน และ สำนักงาน นายไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์
- วิทยากรบรรยายพิเศษ ด้านต้นทุน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้กับ กระทรวงการคลัง สำนักงานการตรวจเงินแผนดินทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ข้าราชการ กระทรวงพลังงาน ข้าราชการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ และ คณะครู สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลงาน
(1) งานวิจัย
- ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ตามระดับสภาพคล่องทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ ต่อกำไรที่ไม่คาดหวัง และผลตอบแทนหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อผลตอบแทนเกินปกติ ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนด้วยองค์ความรู้รูปแบบเว็บ
เชิงความหมาย
- ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้และการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชี ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- การศึกษาการจัดทำและการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยโดยอิง
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

(2) บทความ
- การทุจริตโดยการตกแต่งงบการเงิน
- การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัฒน์
- คุณภาพของกำไรในงบการเงิน
- การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล
- บัญชีใครว่าไม่สำคัญ
- ปัญหาของการทุจริตและแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในต่อสินทรัพย์

(3) ตำรา
การบัญชีต้นทุน และ การบัญชีการเงิน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้นทุน
ด้านออกแบบและวางระบบบัญชี
ด้านตรวจสอบภายใน
วิจัยด้านบัญชีและบริหาร

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2376
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้านการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) ท่านได้ผ่านการอบรมต่าง ๆ เช่นการอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในหัวข้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี (Train the trainer TFRS for SMEs) การอบรมเชิงปฏิบัติการของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ในหัวข้อ หลักสูตรวิทยากรสหกิจศึกษา(รุ่นที่ 1)และยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบัญชี อาทิเช่น การเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในหัวข้อการบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐด้วย

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย/บทความ/ตำรา
- ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินและประโยชน์ของงบการเงินรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คงค้างในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีขั้นต้น

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2378
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยบูรพาและระดับปริญญาโทสาขาการบัญชี โดยเน้นกลุ่มวิชาเอกทางด้านทฤษฎีบัญชีและมาตรฐานการบัญชี โดยเกรดเฉลี่ยสะสม ณ วันที่สำเร็จการศึกษาเท่ากับ 3.81 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี MASTER OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM จากมหาวิทยาลัย DEAKIN UNIVERSITY เมือง MELBOURNE ประเทศ AUSTRALIA และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศโดยรวมขององค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) ตลอดจนมีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในขั้นผู้เชี่ยวชาญ (Expert systems) อทิเช่น โปรแกรม Express , Smart Biz , SAP
ท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออกข้อสอบและกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีระดับ ปวช.และปวส. ในระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.) ครั้งที่ 28 ณ พณิชยการธนบุรี และเป็นคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในการแข่งขัน Thailand Accounting U-Chllenge 2016 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีระดับอุดมศึกษาโดยจัด ณ วันที่ 17 กันยายน 2559 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประสบการณ์ทำงาน
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ตรวจสอบภายในธุรกิจ 7-11 :กรมตรวจสอบภายในบริษัท ซีพีออล จำกัด

ผลงานทางวิชาการ
- Characteristics of owners and managers who successfully deploy ERP systems in small businesses in Thailand”
-ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
- บัญชีการเงิน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2377
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโททางด้านการบัญชีและการเงินที่ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้นก็ได้เรียนปริญญาโททางด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นปริญญาโทใบที่ 2 นอกจากนี้ได้สอบผ่านหลักสูตรการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 4 และผ่านการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Train the trainer TFRS for SMEs) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงนับได้ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ประวัติการทำงาน
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำ คณะบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พนักงานบัญชี บริษัท เอส เอ็ม พี 1996 จำกัด

ผลงานทางวิชาการ
1) บทความวิจัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินและประโยชน์ของงบการเงินรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
- ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
2) บทความวิชาการ
- การรวมธุรกิจ
- การจัดทำงบกระแสเงินสดรวม
- ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงบการเงินรวม

3) เอกสารประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นสูง 2

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ดร.พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ สำเร็จการศึกษาทางด้านการบัญชีทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นอาจารย์ประจำคณะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้น นอกจากงานการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว ดร.พิเชษฐ์ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ให้กับองค์กรต่างๆ อีกหลายแห่งอีกด้วย

ผลงาน
งานวิจัย
- การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2
- ปัจจัยและแนวทางป้องกันการหนีภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยินยอมจ่ายภาษีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทความวิชาการ
-การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีการแยกสัญญา
-การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยการกระจายรายได้
-การใช้สมการเชิงโครงการวิเคราะห์พฤติกรรมเลี่ยงภาษีของบริษัทจดทะเบียนฯ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ มีประสบการณ์ภาคธุรกิจจำนวน 14 ปี เป็นอาจาย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี และออกแบบระบบบัญชี ในภาคธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ซูปร้าซีสเท็ม จำกัด
- สมุห์บัญชี บริษัท เอด้า จำกัด
- สมุห์บัญชี บริษัท สแตนดาร์ดซิสเท็ม จำกัด
- หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.บางกอกยูเนี่ยนคอนสตั๊คชั่น

ผลงานวิชาการ
1. งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร”
2. งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”
3. เอกสารประกอบการสอนวิชา ACT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2, วิชา ACT 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
4. ร่วมเขียนตำราเรียน วิชา ACT หลักการบัญชีขั้นต้น 1, วิชา ACT หลักการบัญชีขั้นต้น

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางระบบบัญชี และออกแบบระบบบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม บริการแก่หน่วยงานเอกชน และเป็นที่ปรึกษาด้านการภาษีธุรกิจ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2375
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375