อาจารย์พิเศษ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ คณะบัญชี
ผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาคเอกชนขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรมสรรพากร
ตำแหน่ง: Chief Accountant
Government Housing Bank (Pathumthani Branch)
ตำแหน่ง : Financial Analysis and Reporting Specialis
Charoen Pokphand Foods Public Co.,Ltd. (CPF)
ตำแหน่ง : Assistant Internal Audit Manager & Secretary of Audit Committee
Global Connections Plc.
ตำแหน่ง : ดูแลด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท หนองจอกร่วมมิตรเดินรถ จำกัด
กรรมการที่ปรึกษาสามาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
ตำแหน่ง : ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เศรษฐศาสตร์
สำนักราชบัณฑิตยสภา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
ที่ปรึกษาด้านบัญชี
บริษัท Ernst & Young : EY Thailand
ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
Audit Partner
PKF Audit (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
Audit Partner
บริษัท Fides Audit Ltd.
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาธุรกิจ
บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน และการลงทุน
CLT Engineering (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Australian CPA and Lao CPA)
-the President of ASEAN Federation of Accountants (AFA) for the term of 2016 and 2017
-Vice President of Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors (LCPAA)
-Managing Director and founder of SKNP Co., Ltd
-Chief Finance Officer of PT Group
-Board Member of Lao Advisory Accountancy Board at Ministry of Finance and lecturer of Lao CPA
ตำแหน่ง ประธานบริษัท
บริษัท นิวเวลล์ ออดิท แอนด์ แทกซ์ แอคท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน & Internal Audit
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
ตำแหน่ง CFA , FRM ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา PLC
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท
บริษัท เคที ไอทีและคุณประเสริฐ เอกวรวงศ์ (IT Auditor)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอซี ออดิท จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท
บริษัท บราเธอร์ฮูด แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, CIA
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน Chief Financial Officer
บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน Chief Financial Officer
รองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตีส์ จำกัด (มหาชน)
AVP-Internal Audit
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด, CPA, CIA, CISA CRMA, CRISC
Manager บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด, CIA, CISA, CISM, CISSP
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท TTCL จำกัด(มหาชน), CIA, CPA
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, CIA, CISA
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด, CIA, CPA