อาจารย์พิเศษ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
บริษัทไทยเอสเอ็มอีการบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาคเอกชนขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรมสรรพากร
ตำแหน่ง: Chief Accountant
Government Housing Bank (Pathumthani Branch)
ตำแหน่ง : Financial Analysis and Reporting Specialis
Charoen Pokphand Foods Public Co.,Ltd. (CPF)
ตำแหน่ง : ดูแลด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท หนองจอกร่วมมิตรเดินรถ จำกัด
กรรมการที่ปรึกษาสามาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
ตำแหน่ง : ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เศรษฐศาสตร์
สำนักราชบัณฑิตยสภา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
ที่ปรึกษาด้านบัญชี
บริษัท Ernst & Young : EY Thailand
ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
Audit Partner
PKF Audit (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
Audit Partner
บริษัท Fides Audit Ltd.
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาธุรกิจ
บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Australian CPA and Lao CPA)
-the President of ASEAN Federation of Accountants (AFA) for the term of 2016 and 2017
-Vice President of Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors (LCPAA)
-Managing Director and founder of SKNP Co., Ltd
-Chief Finance Officer of PT Group
-Board Member of Lao Advisory Accountancy Board at Ministry of Finance and lecturer of Lao CPA
ตำแหน่ง : ประธานบริษัท
บริษัท นิวเวลล์ ออดิท แอนด์ แทกซ์ แอคท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน & Internal Audit
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : CFA , FRM ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา PLC
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการบริษัท
บริษัท เคที ไอทีและคุณประเสริฐ เอกวรวงศ์ (IT Auditor)
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอซี ออดิท จำกัด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการบริษัท
บริษัท บราเธอร์ฮูด แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, CIA
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน Chief Financial Officer
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน Chief Financial Officer
บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตีส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : AVP-Internal Audit
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด, CPA, CIA, CISA CRMA, CRISC
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด, CIA, CISA, CISM, CISSP
ตำแหน่ง : CIA, CPA, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท TTCL จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายวิชาการ, CIA, CISA
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ, CIA, CPA
บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ตำแหน่ง : CFO, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
บริษัท เพรสซิเดนท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตำแหน่ง : นิติกรระดับ 5
สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการด้านสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีฯ
ตำแหน่ง : CPA, CIA, CPIA
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหาร
บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง : Associate Director, Audit
PKG Audit (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง : CEO
บริษัท MT Multimedia
ตำแหน่ง : กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เดอะไดนามิค โค้ชชิ่ง จำกัด
ตำแหน่ง : CIA, CFE, CRMA รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการตลาดบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารทหารไทย (TMB)
ตำแหน่ง : Assistant Vice President
BBL Distribution
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและบริหารทั่วไป
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : CEO
ThinkMate Business Advisory และผู้ก่อตั้งหลักสูตร The MagicNumber
ตำแหน่ง : CIA, CPIA, CRMA, รองกรรมการผู้จัดการ
SME Development Bank
ตำแหน่ง : CPA, Audit Partner
Assurance PKF Audit (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกบัญชี
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย/นายทหารบัญชี
มณฑลทหารบกที่ 13
ตำแหน่ง : Accounting Information System Manager
Panasonic AP Sales Co.,Ltd
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพียว อินทิเกรทเทคโนโลยี จำกัด
ตำแหน่ง : กรรมการและประธานกรรมตรวจสอบ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : CPA, ที่ปรึกษา
บริษัท เดอะเบสท์ แอคเค้าน์ติ้ง พลัส จำกัด
ตำแหน่ง : CPA, TA, ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด