ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณบดีคณะบัญชี และผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

Ph.D (Accounting)
Ramkhamhaeng University

M.B.A (Accounting)
Sripatum University

M.B.A (International Business Management)
Stamford International University

B.B.A (Accounting)
Krirk University
ดร.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Accountancy)
Sripatum University, Thailand

M.S (Accounting)
Thammasat University, Thailand

B.B.A (Finance and Banking)
Sukhothai Thammathirat Open University

B.S (Accounting)
Bangkok University, Thailand
อาจารย์ภูดิท ไชยผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

Master of Science (Internal Auditing)
University of the Thai Chamber of Commerce

M.B.A. (Accounting)
Dhurakij Pundit University

Business Administration (Accounting)
Krirk University

Graduate Diploma in Teaching Profession
Phranakhon Rajabhat University

ส่วนงานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณบดีคณะบัญชี และผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

Ph.D (Accounting)
Ramkhamhaeng University

M.B.A (Accounting)
Sripatum University

M.B.A (International Business Management)
Stamford International University

B.B.A (Accounting)
Krirk University
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค
รองอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :

พบ.ม บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บช.บ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Cert. in Visiting Colleague Program
University of Hawaii,U.S.A.
ดร.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Accountancy)
Sripatum University, Thailand

M.S (Accounting)
Thammasat University, Thailand

B.B.A (Finance and Banking)
Sukhothai Thammathirat Open University

B.S (Accounting)
Bangkok University, Thailand

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์สุทธิชัย สุรพัฒน์
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์สุภาพร แช่มช้อย
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ไกรวิทย์ หลีกภัย
อาจารย์พิเศษ

เจ้าหน้าที่

วันลภา เกิดเต็มภูมิ
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะบัญชี
อัมพรทิพย์ ช่วยเกิด
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ปัณฑ์ณัฐจิรา พลอยนิล
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร