ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณบดีคณะบัญชี ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Accounting) Ramkhamhaeng University
M.B.A. (Accounting) Sripatum University
M.B.A. (International Business Management) Stamford International University
B.B.A. (Accounting) Krirk University
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

M.S. (Accounting)
Thammasat University, Thailand

BBA (Finance and Banking)
Sukhothai Thammathirat Open University

B.S. (Accounting)
Bangkok University, Thailand
อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

M.AIS (Accounting information system)
DEAKIN UNIVERSITY , MELBOURNE AUSTRALIA.

M.S. (Accounting)
THAMMASAT UNIVERSITY

B.B.A (Accounting)
BURAPHA UNIVERSITY

ส่วนงานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณบดีคณะบัญชี ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Accounting) Ramkhamhaeng University
M.B.A. (Accounting) Sripatum University
M.B.A. (International Business Management) Stamford International University
B.B.A. (Accounting) Krirk University
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค
รองอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: พบ.ม.บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี: บช.บ.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประกาศนียบัตร: Cert. in Visiting Colleague Program
University of Hawaii,U.S.A.
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

M.S. (Accounting)
Thammasat University, Thailand

BBA (Finance and Banking)
Sukhothai Thammathirat Open University

B.S. (Accounting)
Bangkok University, Thailand

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์สุทธิชัย สุรพัฒน์
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์สุภาพร แช่มช้อย
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ไกรวิทย์ หลีกภัย
อาจารย์พิเศษ

เจ้าหน้าที่

เมตตา ศิริทัพ
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะบัญชี
อัมพรทิพย์ ช่วยเกิด
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
วันทนา โฆษกิจจาวุฒิ
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร