การบัญชี

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูล ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักบัญชี
- พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
- นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
Bachelor of Accountancy (Accounting)
B.Acc. (Accounting)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

UploadImage

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์


บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสาขานี้

เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ, ซื่อสัตย์, ละเอียด, ชอบการติดต่อประชาสัมพันธ์กับคนทั่วไป, รักความก้าวหน้า, มีความคิดริเริ่ม, มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา, วิเคราะห็งานได้อย่างมีระบบ, ตัดสินใจเร็ว, มีความสนใจและตื่นตัวในเรื่องทั่วไปและก้าวหน้าทันโลก, เพราะงานที่เกี่ยวกับการบัญชี การพาณิชย์ในองค์การธุรกิจ เป็นงานที่ท้าทายและต้องแข่งขันกับคู่แข่ง ต้องมีการเคลื่อนไหวให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ, มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา, ถนัดในเรื่องของคณิตศาสตร์ พอสมควร เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้เร็วและถูกต้อง
คณาจารย์คณะบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา การบริหารงานบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทหลายแห่ง ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการ มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งประสบการณ์การออกแบบและวางระบบบัญชี นอกจากนี้ทำงานให้กับสมาคม และมูลนิธิในวิชาชีพ อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการพิจารณาบทความ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ประเทศอังกฤษ ในงาน The International Conference on Business Tourism and Applied Sciences, at the University of London, London

ประสบการณ์ทำงาน
- คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้อำนวยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอส แอ็คเค้าติ้ง จำกัด
- อนุกรรมการ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ออกแบบและวางระบบบัญชี โรงพยาบาลธนบุรี บริษัท มาลาคี จำกัด บริษัท พีเอ็นพี เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั้น จำกัด และบริษัท พริมา มารีน จำกัด
- ด้านตรวจสอบภายใน บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด กองทุนสงเคราะห์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ Da hong heng enterprise Co.Ltd.,
- ด้านสอบบัญชี สำนักงานนายศักดิ์ เกี่ยวการค้าและเพื่อน และ สำนักงาน นายไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์
- วิทยากรบรรยายพิเศษ ด้านต้นทุน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้กับ กระทรวงการคลัง สำนักงานการตรวจเงินแผนดินทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ข้าราชการ กระทรวงพลังงาน ข้าราชการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ และ คณะครู สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลงาน
(1) งานวิจัย
- ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ตามระดับสภาพคล่องทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ ต่อกำไรที่ไม่คาดหวัง และผลตอบแทนหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อผลตอบแทนเกินปกติ ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนด้วยองค์ความรู้รูปแบบเว็บ
เชิงความหมาย
- ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้และการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชี ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- การศึกษาการจัดทำและการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยโดยอิง
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

(2) บทความ
- การทุจริตโดยการตกแต่งงบการเงิน
- การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัฒน์
- คุณภาพของกำไรในงบการเงิน
- การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล
- บัญชีใครว่าไม่สำคัญ
- ปัญหาของการทุจริตและแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในต่อสินทรัพย์

(3) ตำรา
การบัญชีต้นทุน และ การบัญชีการเงิน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้นทุน
ด้านออกแบบและวางระบบบัญชี
ด้านตรวจสอบภายใน
วิจัยด้านบัญชีและบริหาร

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2376
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโททางด้านการบัญชีและการเงินที่ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้นก็ได้เรียนปริญญาโททางด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นปริญญาโทใบที่ 2 นอกจากนี้ได้สอบผ่านหลักสูตรการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 4 และผ่านการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Train the trainer TFRS for SMEs) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงนับได้ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ประวัติการทำงาน
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำ คณะบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พนักงานบัญชี บริษัท เอส เอ็ม พี 1996 จำกัด

ผลงานทางวิชาการ
1) บทความวิจัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินและประโยชน์ของงบการเงินรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
- ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
2) บทความวิชาการ
- การรวมธุรกิจ
- การจัดทำงบกระแสเงินสดรวม
- ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงบการเงินรวม

3) เอกสารประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นสูง 2

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และระดับปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนั้นก็ได้รับประกาศนียบัตร Cert. in Visiting Colleague Program จาก University of Hawaii สหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8

โดยในปัจจุบัน นอกจากการบริหารงานในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพแล้ว ท่านยังมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการออกแบบระบบบัญชี และการวางแผนภาษี

ผลงาน

1) ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีต่อการลงทุนกรณีศึกษาบริษัทในธุรกิจพลังงาน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ตำราวิชาการบัญชีการเงิน ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Thomson Learning

ประสบการณ์การทำงาน :
กลุ่มบริษัทโบนันซ่า
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาบัญชีและการเงิน
Camp Dresser & McKee International Inc.

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

2) ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ
: Advisor for Accounting and tax Planning USA (Thailand Branch)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1112
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี เครือรัฐติกาล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ตรวจสอบภายในและภาษีอากร จากประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบสอบบัญชี และตรวจสอบภายในหลายปี

ประสบการณ์ทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้านการสอบบัญชี ตรวจสอบภายในและภาษีอากร วิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ และผู้อบรมภายนอก ด้านการสอบบัญชี และการบัญชี
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) (ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจผลิต)
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตำแหน่ง Audit Supervisor บริษัทสำนักงานสอบบัญชีเอ เอ็ม ซี จากัด (ตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอื่นๆ)
- พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกไฟแนนซ์ จากัด (มหาชน) 1991
- คณะอนุกรรมการประเมินผล CPIAT, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการตีพิมพ์บทความด้านบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการตีพิมพ์บทความวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
- CPA in Thailand

ผลงานทางวิชาการ
1) ผลงานวิจัย
- ทัศนคติของผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผุ้สอบบัญชีสหกรณ์ในกลุ่มสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) บทความวิจัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดุแลกิจการกับอัตราส่วนราคาต้อกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
- ทัศนคติของผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
3) บทความวิชาการ
- หน่วยงานที่ควรมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และภาษีอากร

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาราวัน เพชรเจริญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี รวมไปถึงการศึกษาบัณฑิต(ธุรกิจศึกษาสาขาการบัญชี)จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระดับปริญญาโทจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพและอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน Management Accounting และ Tax Planning

ประสบการณ์ทำงาน
- ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ Sripatum University Professional Center (S-PAC)
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัท รถรุ่งเรือง จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัท เบลล์แทรเวลเซอร์วิส จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัท เพชรสำราญ จำกัด

ผลงานทางวิชาการ
1)การวิจัย :
- ความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
- การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง: ศึกษาเฉพาะกรณีคณะบัญชี
- ผลกระทบของหนี้สินต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) บทความวิชาการ
-ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์พนักงาน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19) ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อัตราส่วนความเสี่ยงของหนี้สินที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 31 พ.ค.2556
3) ตำราและเอกสาร :
- หลักการบัญชีขั้นต้น
- การบัญชีเพื่อการบริหาร
- การบัญชีขั้นกลาง 2
- การบัญชีการเงิน

ความเชี่ยวชาญ
- Management Accounting
- Tax Planning
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา บริหารงานบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทหลายแห่ง ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการ มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนและสหกรณ์ การตรวจสอบภายใน รวมทั้งประสบการณ์การออกแบบและวางระบบบัญชี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทมหาชน นอกจากนี้ทำงานให้กับสมาคมในวิชาชีพ อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการพิจารณาบทความ

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
- Empire Good Co., Ltd. (ประธานกรรมการ)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีสหกรณ์
- กรรมการสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ไทยเอช แคปปิตอล จำกัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา, สำนักงาน บริษัท ไทย ดีอาร์ ซีอาร์ ออดิท จำกัด (ตำแหน่ง)
- ที่ปรึกษา, บจก. อาร์.เอ็น.พี.แอสโซซิเอท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,Thai Credit Auditing
- Financial Controller of N.I. Teijin Shoji (Thailand) Co., Ltd.,
- Senior Auditor of Arthur Andersen (Thailand) Co., Ltd., (SGV Nathalang & Co.) Change to KPMG (Thailand) Co., Ltd.,

ผลงาน
(1) งานวิจัย
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความครบถ้วนถูกต้องของรายงานทางบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยงานภาครัฐ
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัทที่ถูกประเมินในระดับดีเยี่ยมและระดับดี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินเกี่ยวกับความรู้ทางด้านบัญชีเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในเขตภาคกลาง
- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันวิกฤติเศรษฐกิจในอนาคต ศึกษากรณี : ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

(2) เอกสารคำสอน
- สัมมนาการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในวิชาชีพ

ความเชี่ยวชาญ
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้านการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) ท่านได้ผ่านการอบรมต่าง ๆ เช่นการอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในหัวข้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี (Train the trainer TFRS for SMEs) การอบรมเชิงปฏิบัติการของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ในหัวข้อ หลักสูตรวิทยากรสหกิจศึกษา(รุ่นที่ 1)และยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบัญชี อาทิเช่น การเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในหัวข้อการบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐด้วย

ประสบการณ์การทำงาน
- ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย/บทความ/ตำรา
- ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินและประโยชน์ของงบการเงินรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คงค้างในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีขั้นต้น

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2378
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนปริญญาโททางด้านธุรกิจระหว่างประเทศจาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรีเกินกว่า 10 ปี ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร การวางแผนและควบคุมกำไร การจัดการการเงินธุรกิจ และมีความสนใจในด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล และการลงทุน

ประสบการณ์ทำงาน
School of Accountancy, Sripatum University
ตำแหน่ง: Assistant to the Dean for Academic Affairs

Faculty of Accountancy, Sripatum University
ตำแหน่ง: Advisor of Sat-Sun Student Program

Sweet Success Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Manager

KS COM Enterprise Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Accountant

ผลงานทรงวิชาการ
1) วิจัย
- ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 2
- ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกำไรสุทธิ อัตรากำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) บทความ
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในกลุ่มสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการบัญชีต้นทุน
- ด้านการบัญชีบริหาร
- การวางแผนและควบคุมกำไร
- การจัดการการเงินส่วนบุคคล และการลงทุน

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2377
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ มีประสบการณ์ภาคธุรกิจจำนวน 14 ปี เป็นอาจาย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี และออกแบบระบบบัญชี ในภาคธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ซูปร้าซีสเท็ม จำกัด
- สมุห์บัญชี บริษัท เอด้า จำกัด
- สมุห์บัญชี บริษัท สแตนดาร์ดซิสเท็ม จำกัด
- หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.บางกอกยูเนี่ยนคอนสตั๊คชั่น

ผลงานวิชาการ
1. งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร”
2. งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”
3. เอกสารประกอบการสอนวิชา ACT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2, วิชา ACT 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
4. ร่วมเขียนตำราเรียน วิชา ACT หลักการบัญชีขั้นต้น 1, วิชา ACT หลักการบัญชีขั้นต้น

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางระบบบัญชี และออกแบบระบบบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม บริการแก่หน่วยงานเอกชน และเป็นที่ปรึกษาด้านการภาษีธุรกิจ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี สาขาต้นทุน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี บ้านช้างการบัญชีและภาษีอากร
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี Iden Thai Laser Technology Co.,Ltd
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน สมพงศ์ เพ็ชรรัตน์ การบัญชีและกฎหมาย
- ติวเตอร์ สถาบัน AC-CENTER

ผลงานทางวิชาการ
- การแก้ปัญหาความแตกต่างทางการเรียนรู้วิชาบัญชีบริหารของนักศึกษาคณะบัญชีด้วยวิธีเพื่อนสอนเพื่อน ของนักศึกษาคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อิทธิพลของระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
• Financial Accounting
• Cost Accounting
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ สำเร็จการศึกษาทางด้านการบัญชีทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นอาจารย์ประจำคณะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้น นอกจากงานการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว อาจารย์พิเชษฐ์ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ให้กับองค์กรต่างๆ อีกหลายแห่งอีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยบูรพาและระดับปริญญาโทสาขาการบัญชี โดยเน้นกลุ่มวิชาเอกทางด้านทฤษฎีบัญชีและมาตรฐานการบัญชี โดยเกรดเฉลี่ยสะสม ณ วันที่สำเร็จการศึกษาเท่ากับ 3.81 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี MASTER OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM จากมหาวิทยาลัย DEAKIN UNIVERSITY เมือง MELBOURNE ประเทศ AUSTRALIA และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศโดยรวมขององค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) ตลอดจนมีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในขั้นผู้เชี่ยวชาญ (Expert systems) อทิเช่น โปรแกรม Express , Smart Biz , SAP
ท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออกข้อสอบและกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีระดับ ปวช.และปวส. ในระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.) ครั้งที่ 28 ณ พณิชยการธนบุรี และเป็นคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในการแข่งขัน Thailand Accounting U-Chllenge 2016 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีระดับอุดมศึกษาโดยจัด ณ วันที่ 17 กันยายน 2559 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประสบการณ์ทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ตรวจสอบภายในธุรกิจ 7-11 :กรมตรวจสอบภายในบริษัท ซีพีออล จำกัด

ผลงานทางวิชาการ
- Characteristics of owners and managers who successfully deploy ERP systems in small businesses in Thailand”
-ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
- บัญชีการเงิน


โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ประสบการณ์การทำงาน :
Thai Audit Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Assistant Auditor

B.D.O. Richfield International (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Assistant Auditor

Sino-Thai Engineering & Construction Group
ตำแหน่ง: Financial Accountant

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

Lecturer Faculty of Accountancy, Sripatum University
อาจารย์รมิดา คงเขตวณิช สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติบัตรเกียรติคุณผลการเรียนดีเด่น และในระดับปริญญาโท ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี โดยปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก (Ph.D. Acc.) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ ได้อบรมหลักสูตรการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 4 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงนับได้ว่าอาจารย์รมิดา คงเขตวณิช เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) อย่างมากอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียว

ประวัติการทำงาน
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์ – อาทิตย์
- มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการบัญชี และ กรรมการโครงการสหกิจและแนะแนวอาชีพ
- มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
- SCG Audit Office Limited. ตำแหน่ง: Assistant Auditor

ผลงานทางวิชาการ
1)บทความวิจัย
- ปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น
- การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

2)เอกสารประกอบการสอน
- วิชาการบัญชีขั้นต้น
- การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์วิชัย ธรรมทวีธิกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโททางด้านบริหาร (MBA) จากประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาได้ศึกษาต่อปริญญาโทใบที่ 2 ด้านปรัญญาคริสเตียนจากประเทศคานาดา รวมทั้งประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ อาจารย์วิชัยมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทซอฟท์แวร์ระบบงานธนาคาร บริษัทผลิตและขายถ่านหิน และบริษัทฯที่ปรึกษาด้านระบบงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านระบบงานการเงินของอุตสาหกรรมต่างๆ

Dali University (Dali, China)
ตำแหน่ง: Lecturer

Chongqing Engineering and Business University (Chongqing, China)
ตำแหน่ง: Special Lecturer

Carey Centre (Vancouver, Canada)
ตำแหน่ง: Manager

MSI Canada (Vancouver, Canada)
ตำแหน่ง: Executive Director

Silverlake (Thailand)
ตำแหน่ง: Country Manager

Boulder Contulting Co., Ltd (Thailand)
ตำแหน่ง: Managing Director

Banpu Public Company Ltd. (Thailand)
ตำแหน่ง: Assistant Vice President

Faculty of Commerce and Accounting, Thammasart University
ตำแหน่ง: Special Lecturer

Faculty of Accountancy, Assumption University
ตำแหน่ง: Special Lecturer

Ernst & Young Ltd. (Thailand)
ตำแหน่ง: Director of Management Consulting

Andersen Consulting (Thailand)
ตำแหน่ง: Senior Manager

รางวัลที่ได้รับ :

ประกาศนียบัตร: Teaching English as a Second Language (TESOL), Oxford Seminar, Canada
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์สุภาพร แช่มช้อย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี วิชาเอกการสอบบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ และปริญญาโททางด้านการบัญชี ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต-บัญชี ในระหว่างการศึกษาได้มีการจัดทำงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการบัญชีที่สำคัญสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (FACTORS AFFECTING THE ACCOUNTING POLICIES FOR REAL ESTATE BUSINESS IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND) ISBN : 974-53-2412-4 และมีประสบการณ์ในสายงานบัญชีในด้านการจัดทำและสอบทานงบการเงินรวม วิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในด้านการวางระบบบัญชี การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามระบบโครงสร้างขององค์กร เพื่อเสริมสร้างให้มีระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในที่ดี ปัจจุบัน อาจารย์สุภาพร แช่มช้อย ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) อย่างมากอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียว
อาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี (เกียรติบัตรเรียนดี) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้านกฎหมายธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์ – อาทิตย์ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร ได้เข้ารับการอบรม อาทิ ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่น 13 วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัยเพื่อการขอทุนวิจัย รุ่น 2 การสร้างนักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชน การทำวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ Internal Auditors ISO 9001:2000 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์ – อาทิตย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เลขานุการคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย/บทความ/ตำรา
- ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ มูลค่าเพิ่มทางการตลาด และอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
- การเลือกประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทย
- การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม AEC ของนักวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย : การศึกษาเชิงประจักษ์ของสาเหตุและผลลัพธ์.
- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีภาษีอากร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2381
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ประสบการณ์การทำงาน :
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก
ตำแหน่ง: พนักงานบัญชีสาขา

บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (บริษัทในเครือธนาคารทหารไทย)
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประสบการณ์ทำงาน
- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนวัตกรรมการจัดการและระบบสารสนเทศ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
- รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายระบบสารสนเทศ และผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด บริษัท ซันโย (ไทยแลนด์)
- ผู้จัดการภาษีอากรและนักบัญชี บริษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการงานรายงานเพื่อการจัดการและนักวิเคราะห์ ประจำสำนักงานการเงินและระบบข้อมูล บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน :
Government Housing Bank (Pathumthani Branch)
ตำแหน่ง: Chief Accountant

Revenue Department
ตำแหน่ง: Lecturer

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ตำแหน่ง: Lecturer
ประสบการณ์การทำงาน :
Charoen Pokphand Foods Public Co.,Ltd. (CPF)
ตำแหน่ง: Financial Analysis and Reporting Specialis

KPMG Phoomchai Audit Co.,Ltd.
ตำแหน่ง: Audit Senior (CPA)

Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Senior Supervisors Accountant

The KASIKORNBANK Public Company Limited
ตำแหน่ง: Corporate Business Sales and Services Analyst and Planner
ประสบการณ์การทำงาน :
Global Connections Plc.
ตำแหน่ง: Assistant Internal Audit Manager & Secretary of Audit Committee

Baker Tilly Risk Management Services (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง: Senior Internal Auditor

Deloitte Touche Tomahsu Chaiyos Audit Ltd.
ตำแหน่ง: Assistant Audit Manager

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
ตำแหน่ง: Senior Auditor
ประสบการณ์การทำงาน :
บริษัท หนองจอกร่วมมิตรเดินรถ จำกัด
ตำแหน่ง: ดูแลด้านบัญชีและการเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัฒนชัยเดินรถ
ตำแหน่ง: ดูแลด้านบัญชีและการเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เพชรทองก้อนเดินรถ
ตำแหน่ง: ดูแลด้านบัญชีและการเงิน