รีวิวสาขาการบัญชี ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมรีวิวสาขาการบัญชี ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมรีวิวสาขาวิชาการบัญชี ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


U-Course “การเรียนบัญชี ป.ตรี ป.โท ป.เอก” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “การทำธุรกิจออนไลน์เพื่อสร้างรายได้” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “รายได้และการทำงาน บัญชี ป.ตรี” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “การเรียนปริญญาเอก บัญชี” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “โอกาสและรายได้ การเรียนบัญชี ปริญญาโท” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “รวยด้วยการวางแผนภาษี” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “รู้ทันบัตรเครดิต” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “ลดรายจ่าย เท่ากับ เพิ่มรายได้” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “ชี้ช่องทางรวยกับงานบัญชีด้วยไอที” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “เทคนิคการออมเงิน” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “รู้ทันค่าใช้จ่าย” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “รวยด้วยบัญชีเงินออม” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมคณะบัญชี เรียนบัญชีกับของจริง ผ่านศูนย์ปฏิบัติการบัญชีมืออาชีพ S-PAC
นักบัญชีในบทบาท…ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนักบัญชีดาวรุ่ง ในบทบาทผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)


“บัญชีประกายดาว” จบมาทำงานที่ไหนดี ? กับคุณอทิรา โสตโยม นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเรียนบัญชี ศรีปทุม ก็เป็นเจ้าของกิจการได้!!!!!ทำไมต้องเรียนบัญชี…ศรีปทุม
U-Review รีวิวสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม“นักบัญชี” (รายวิชา ACT332)
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (รายวิชา ACT332)

The Secret จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี (รายวิชา ACT332)
ตัวเปลี่ยนชีวิต…ที่คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
แนะนำคณะบัญชี – SPU School of Accountancyเด็กบัญชี วาไรตี้…เรียนบัญชี ไม่มีเครียด


ศูนย์การบัญชีมืออาชีพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SRIPATUM UNIVERSITY PRACTICE ACCOUNTING CENTER : S-PAC) อาคาร 9 ชั้น 10 ห้อง 9-1002กิจกรรมทำความดี ICE BUCKET CHALLENGE คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (SRIPATUM PROFESSIONAL ACCOUNTING CENTER : S-PAC)


 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการฝ่ายบัญชี


โดย คุณรัชนี บินยาเซ็น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน/ผู้ทำบัญชีอิสระ

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการฝ่ายบัญชี


โดย คุณลัดดาวัลย์ ยอดบัว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.จอมธกล

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร


โดย คุณสุรเดช เล็กแจ้ง เจ้าของบริษัทและที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากนักบัญชีการท่าเรือแห่งประเทศไทย


โดย คุณณฐภัทร หงษ์พงษ์ นักบัญชี 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐ


โดย คุณอภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐ

 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐบาล


โดย คุณดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


โดย คุณเศรษฐา คะชินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกรรมการผู้จัดการ

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน


โดย คุณอนุนุช วรรณสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน


โดย คุณณัฏฐ์รมณ ศรีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จาก Treasury Director


โดย คุณดวงกมล ดุจดารา Treasury Director

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากนายทหารการเงินและบัญชี


โดย ร้อยโทสาธิต นกไม้
หัวหน้าการเงิน ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 13


 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากนายทหารบัญชี


โดย ร้อยเอกวีรยุทธ สุขมาก นายทหารบัญชี

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากนักบัญชีที่ทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติ


โดย คุณวราภรณ์ ชัชกุล ผู้จัดกการฝ่ายบัญชีปฎิบัติงานในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากกรรมการผู้จัดการบริษัทด้านบัญชี


โดย คุณอุภาวดี เนื่องวรรณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมทอินคอน จำกัด

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการทั่วไป บริษัทญี่ปุ่น


โดย คุณสมชาย เลิศสกุลศรี ผู้จัดการทั่วไป

 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จาก CFO บริษัทมหาชน


โดย คุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและตรวจสอบ

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากกรรมการผู้จัดการบริษัทบัญชี


โดย คุณสุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


 

ACC SPU CHANNEL ภาษีกับการขายของออนไลน์โดยอาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง และอาจารย์วินัย ปณิธานรักษ์ชัย

 

ACC SPU CHANNEL เจาะลึก ภาษีกับการขายของออนไลน์ (ภาค2)โดยอาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง และอาจารย์วินัย ปณิธานรักษ์ชัย

 

ACC SPU CHANNEL อัพเดทเทคโนโลยีทางบัญชี นักบัญชีควรจะปรับตัวอย่างไรโดย คุณภีม เพชรเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด

 

ACC SPU CHANNEL เจาะประเด็นสำคัญ AI กับนักบัญชียุคนี้ ที่เทคโนโลยีฉลาดล้ำเข้ามาแทนที่มนุษย์โดย คุณอาทิตย์ ดาบลาอำ (CPA, TA) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด

 

ACC SPU CHANNEL ปรับตัวกันอย่างไรไม่ให้ตกงาน เมื่อยุค AI เริ่มเข้ามาแทนที่โดย อาจารย์ไกรวิทย์ หลีกภัย ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการและเทคโนโลยีการตรวจสอบ บริษัทมหาชน
 

ACC SPU CHANNEL Digital Disruption การเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจต้องรู้โดย คุณภีม เพชรเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด และอาจารย์ชลิต ผลอินท์หอม
 

ACC SPU CHANNEL ความเสี่ยงทางไซเบอร์สำหรับผู้สอบบัญชี (Cyber Risk for Auditor)


โดย คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด
 

ACC SPU CHANNEL กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


โดย คุณสุรเดช เล็กแจ้ง ผู้ดูแลเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ
 

ACC SPU CHANNEL SAP Solution Digital Tranformation


โดย คุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ Managing Director, ISS Consulting (Thailand) Ltd.
 

ACC SPU CHANNEL ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชีที่นักบัญชีควรรู้


โดย คุณสุพจน์ ปานน้อย (CPA, CPIAT, TA, Cooperative Auditor, ASEAN CPA) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
 

ACC SPU CHANNEL หลักภาษีทั่วไปและการบริหารภาษี


โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด