สร้างนักบัญชีมืออาชีพ ตอบโจทย์ทุกธุรกิจรีวิวสาขาการบัญชี ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมรีวิวสาขาการบัญชี ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมรีวิวสาขาวิชาการบัญชี ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 


U-Course “การเรียนบัญชี ป.ตรี ป.โท ป.เอก” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุม 

U-Course “การทำธุรกิจออนไลน์เพื่อสร้างรายได้” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุม


 


U-Course “รายได้และการทำงาน บัญชี ป.ตรี” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุม


 


U-Course “การเรียนปริญญาเอก บัญชี” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุม
U-Course “โอกาสและรายได้ การเรียนบัญชี ปริญญาโท” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “รวยด้วยการวางแผนภาษี” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “รู้ทันบัตรเครดิต” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “ลดรายจ่าย เท่ากับ เพิ่มรายได้” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “ชี้ช่องทางรวยกับงานบัญชีด้วยไอที” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “เทคนิคการออมเงิน” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “รู้ทันค่าใช้จ่าย” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมU-Course “รวยด้วยบัญชีเงินออม” ในเทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุมคณะบัญชี เรียนบัญชีกับของจริง ผ่านศูนย์ปฏิบัติการบัญชีมืออาชีพ S-PACนักบัญชีในบทบาท…ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนักบัญชีดาวรุ่ง ในบทบาทผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)


“บัญชีประกายดาว” จบมาทำงานที่ไหนดี ? กับคุณอทิรา โสตโยม นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเรียนบัญชี ศรีปทุม ก็เป็นเจ้าของกิจการได้!!!!!ทำไมต้องเรียนบัญชี…ศรีปทุมU-Review รีวิวสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 

นักบัญชี
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี The Secret จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี ตัวเปลี่ยนชีวิต…ที่คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมแนะนำคณะบัญชี – SPU School of Accountancy


เด็กบัญชี วาไรตี้…เรียนบัญชี ไม่มีเครียด


ศูนย์การบัญชีมืออาชีพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SRIPATUM UNIVERSITY PRACTICE ACCOUNTING CENTER : S-PAC) อาคาร 9 ชั้น 10 ห้อง 9-1002กิจกรรมทำความดี ICE BUCKET CHALLENGE คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (SRIPATUM PROFESSIONAL ACCOUNTING CENTER : S-PAC)


 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการฝ่ายบัญชี


โดย คุณรัชนี บินยาเซ็น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน/ผู้ทำบัญชีอิสระ

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการฝ่ายบัญชี


โดย คุณลัดดาวัลย์ ยอดบัว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.จอมธกล

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร


โดย คุณสุรเดช เล็กแจ้ง เจ้าของบริษัทและที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากนักบัญชีการท่าเรือแห่งประเทศไทย


โดย คุณณฐภัทร หงษ์พงษ์ นักบัญชี 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐ


โดย คุณอภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐ

 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐบาล


โดย คุณดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


โดย คุณเศรษฐา คะชินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกรรมการผู้จัดการ

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน


โดย คุณอนุนุช วรรณสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน


โดย คุณณัฏฐ์รมณ ศรีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จาก Treasury Director


โดย คุณดวงกมล ดุจดารา Treasury Director

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากนายทหารการเงินและบัญชี


โดย ร้อยเอก สาธิต นกไม้
หัวหน้าการเงิน ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 13


 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากนายทหารบัญชี


โดย พันตรี วีรยุทธ สุขมาก นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย หน่วยงานมณฑลทหารบกที่ 13
 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากนักบัญชีที่ทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติ


โดย คุณวราภรณ์ ชัชกุล ผู้จัดกการฝ่ายบัญชีปฎิบัติงานในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากกรรมการผู้จัดการบริษัทด้านบัญชี


โดย คุณอุภาวดี เนื่องวรรณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมทอินคอน จำกัด

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการทั่วไป บริษัทญี่ปุ่น


โดย คุณสมชาย เลิศสกุลศรี ผู้จัดการทั่วไป

 

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จาก CFO บริษัทมหาชน


โดย คุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและตรวจสอบ

 

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากกรรมการผู้จัดการบริษัทบัญชี


โดย คุณสุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


 

ACC SPU CHANNEL ภาษีกับการขายของออนไลน์


โดยอาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง และอาจารย์วินัย ปณิธานรักษ์ชัย


 

ACC SPU CHANNEL เจาะลึก ภาษีกับการขายของออนไลน์ (ภาค2)


โดยอาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง และอาจารย์วินัย ปณิธานรักษ์ชัย


 

ACC SPU CHANNEL อัพเดทเทคโนโลยีทางบัญชี นักบัญชีควรจะปรับตัวอย่างไร


โดย คุณภีม เพชรเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด


 

ACC SPU CHANNEL เจาะประเด็นสำคัญ AI กับนักบัญชียุคนี้ ที่เทคโนโลยีฉลาดล้ำเข้ามาแทนที่มนุษย์


โดย คุณอาทิตย์ ดาบลาอำ (CPA, TA) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด


 

ACC SPU CHANNEL ปรับตัวกันอย่างไรไม่ให้ตกงาน เมื่อยุค AI เริ่มเข้ามาแทนที่


โดย อาจารย์ไกรวิทย์ หลีกภัย ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการและเทคโนโลยีการตรวจสอบ บริษัทมหาชน


 

ACC SPU CHANNEL Digital Disruption การเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจต้องรู้


โดย คุณภีม เพชรเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด และอาจารย์ชลิต ผลอินท์หอม


 

ACC SPU CHANNEL ความเสี่ยงทางไซเบอร์สำหรับผู้สอบบัญชี (Cyber Risk for Auditor)


โดย คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด


 

ACC SPU CHANNEL กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


โดย คุณสุรเดช เล็กแจ้ง ผู้ดูแลเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ


 

ACC SPU CHANNEL SAP Solution Digital Tranformation


โดย คุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ Managing Director, ISS Consulting (Thailand) Ltd.


 

ACC SPU CHANNEL ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชีที่นักบัญชีควรรู้


โดย คุณสุพจน์ ปานน้อย (CPA, CPIAT, TA, Cooperative Auditor, ASEAN CPA) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด

 

ACC SPU CHANNEL ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับ พ.ศ.2562


โดย คุณสุรเดช เล็กแจ้ง ผู้ดูแลเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ และคุณวินัย ปณิธานรักษ์ชัย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากรACC SPU CHANNEL หลักภาษีทั่วไปและการบริหารภาษี


โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด


 

ACC SPU CHANNEL Cash Flow Analysis


โดย คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกองเงินกองทอง แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด


 

ACC SPU CHANNEL เทคโนโลยี Blockchain จะมาเปลี่ยนโลกได้อย่างไรโดย คุณนงนภัส ใจจร ผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


 

ACC SPU CHANNEL การสานต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นในยุค Digital Disruption


โดย คุณศิลินลักษ์ ตุลยานันต์ รองกรรมการผู้จัดการ executive vice president บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด


 

ACC SPU CHANNEL บัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี


โดย คุณนิว หาญภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเวลล์ ออดิท แอนด์ แทกซ์ แอคเคาท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ACC SPU CHANNEL เทคนิคการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์


โดย คุณสุพจน์ ปานน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด (CPA, CPIAT, TA, Cooperative Auditor)

 

ACC SPU CHANNEL Excel เพื่องานบัญชี


โดย อาจารย์สุภาพร แช่มช้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยเอสเอ็มอีการบัญชี จำกัด

 

SPUMOOC006 HR1 EP1 | แนะนำบทเรียน กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจไอศกรีม 

SPUMOOC006 HR1 EP2 | การจัดการต้นทุน
 

SPUMOOC006 HR1 EP3 | ความหมายไอศกรีม
 

SPUMOOC006 HR 1 EP4 | องค์ประกอบของต้นทุน ธุรกิจไอศกรีม 

SPUMOOC006 HR 1 EP5 | การคำนวณต้นทุน ธุรกิจไอศกรีม
 

SPUMOOC006 HR1 EP6 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจไอศกรีม (1)
 

SPUMOOC006 HR1 EP7 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจไอศกรีม (2)
 

SPUMOOC006 HR1 EP9 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจไอศกรีม (1)
 

SPUMOOC006 HR1 EP10 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจไอศกรีม (2)
 

SPUMOOC006 HR1 EP11 | บทสรุป กลยุทธ์พิชิตกำไร ธุรกิจไอศกรีม
 

SPUMOOC006 HR3 EP1 | แนะนำบทเรียน กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจสำนักงานบัญชี
 

SPUMOOC006 HR3 EP2 | ประเภทของธุรกิจบัญชี 

SPUMOOC006 HR3 EP3 | ประเภทของงานบริการในธุรกิจบัญชี 

SPUMOOC006 HR3 EP4 | องค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี 

SPUMOOC006 HR3 EP5 | การคำนวณต้นทุนของธุรกิจสำนักงานบัญชี 

SPUMOOC006 HR3 EP6 | วิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจสำนักงานบัญชี (1) 

SPUMOOC006 HR3 EP7 | วิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจสำนักงานบัญชี (2) 

SPUMOOC006 HR3 EP8 | สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชี (1) 

SPUMOOC006 HR3 EP9 | สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชี (2)
 

SPUMOOC006 HR3 EP10 | สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชี (3) 

SPUMOOC006 HR3 EP11 | สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสำนักงานบัญชี (4) 

SPUMOOC006 HR3 EP12 | "สรุป" กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจสำนักงานบัญชี
 

SPUMOOC006 HR5 EP1 | แนะนำบทเรียน กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจเบเกอรี่ 

SPUMOOC006 HR5 EP2 | องค์ประกอบของต้นทุน ธุรกิจเบเกอรี่ (1)
 

SPUMOOC006 HR5 EP3 | องค์ประกอบของต้นทุน ธุรกิจเบเกอรี่ (2)
 

SPUMOOC006 HR5 EP4 | การคำนวณต้นทุน ธุรกิจเบเกอรี่
 

SPUMOOC006 HR5 EP5 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจเบเกอรี่ (1)
 

SPUMOOC006 HR5 EP6 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจเบเกอรี่ (2)
 

SPUMOOC006 HR5 EP7 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจเบเกอรี่ (1)
 

SPUMOOC006 HR5 EP8 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจเบเกอรี่ (2)
 

SPUMOOC006 HR5 EP9 | "สรุป" กลยุทธ์พิชิตกำไร ธุรกิจเบเกอรี่
 

SPUMOOC006 HR4 EP1 | แนะนำบทเรียน กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจขายของออนไลน์
 

SPUMOOC006 HR4 EP2 | ธุรกิจขายของออนไลน์
 

SPUMOOC006 HR4 EP3 | องค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจขายของออนไลน์
 

SPUMOOC006 HR4 EP4 | การคำนวณต้นทุนของธุรกิจขายของออนไลน์
 

SPUMOOC006 HR4 EP5 | วิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจขายของออนไลน์ (1)
 

SPUMOOC006 HR4 EP6 | วิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจขายของออนไลน์ (2)
 

SPUMOOC006 HR4 EP7 | วิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจขายของออนไลน์ (3)
 

SPUMOOC006 HR4 EP8 | สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจขายของออนไลน์
 

SPUMOOC006 HR4 EP9 | "สรุป" กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจขายของออนไลน์
 

SPUMOOC006 HR2 EP1 | แนะนำบทเรียน กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจทัวร์
 

SPUMOOC006 HR2 EP2 | ความหมายธุรกิจทัวร์
 

SPUMOOC006 HR2 EP3 | องค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทัวร์ (1)
 

SPUMOOC006 HR2 EP4 | องค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทัวร์(2)
 

SPUMOOC006 HR2 EP5 | การคำนวณต้นทุน ธุรกิจทัวร์ (1)
 

SPUMOOC006 HR2 EP6 | การคำนวณต้นทุน ธุรกิจทัวร์ (2)
 

SPUMOOC006 HR2 EP7 | วิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจทัวร์ (1)
 

SPUMOOC006 HR2 EP8 | วิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจทัวร์ (2)
 

SPUMOOC006 HR2 EP9 | วิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจทัวร์ (3)
 

SPUMOOC006 HR2 EP10 | วิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจทัวร์ (4)
 

SPUMOOC006 HR2 EP11 | "สรุป" วิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของธุรกิจทัวร์
 

SPUMOOC006 HR2 EP12 | สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์

 

 

SPUMOOC006 HR6 EP1 | แนะนำบทเรียน กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจกาแฟ 

SPUMOOC006 HR6 EP3 | ธุรกิจกาแฟ และ องค์ประกอบของต้นทุน ธุรกิจกาแฟ 

SPUMOOC006 HR6 EP4 | การคำนวณต้นทุน ธุรกิจกาแฟ 

SPUMOOC006 HR6 EP5 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจกาแฟ (1) [โครงสร้างต้นทุน]
 

SPUMOOC006 HR6 EP6 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจกาแฟ (2) [การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน]
 

SPUMOOC006 HR6 EP7 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจกาแฟ (3) [กลยุทธ์การบริหารต้นทุน 1]
 

SPUMOOC006 HR6 EP8 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจกาแฟ (4) [กลยุทธ์การบริหารต้นทุน 2]
 

SPUMOOC006 HR6 EP9 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจกาแฟ (1)
 

SPUMOOC006 HR6 EP10 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจกาแฟ (2)
 

SPUMOOC006 HR6 EP11 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจกาแฟ (3)
 

SPUMOOC006 HR6 EP12 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจกาแฟ (4)
 

SPUMOOC006 HR6 EP13 | บทสรุป กลยุทธ์พิชิตกำไร ธุรกิจกาแฟ

 
 

SPUMOOC006 HR10 EP1 | แนะนำบทเรียน กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 

SPUMOOC006 HR10 EP2 | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 

SPUMOOC006 HR10 EP3 | องค์ประกอบของต้นทุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 

SPUMOOC006 HR10 EP4 | การคำนวณต้นทุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (1)
 

SPUMOOC006 HR10 EP5 | การคำนวณต้นทุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (2)
 

SPUMOOC006 HR10 EP6 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 

SPUMOOC006 HR10 EP7 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บริการรับเหมาก่อสร้าง) (1) 


SPUMOOC006 HR10 EP8 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บริการรับเหมาก่อสร้าง) (2)
 

SPUMOOC006 HR10 EP9 | บทสรุป กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 

SPUMOOC006 HR7 EP1 | แนะนำบทเรียน กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจคาร์แคร์
 

SPUMOOC006 HR7 EP2 | ธุรกิจคาร์แคร์
 

SPUMOOC006 HR7 EP3 | องค์ประกอบของต้นทุน ธุรกิจคาร์แคร์
 

SPUMOOC006 HR7 EP4 | การคำนวณต้นทุน ธุรกิจคาร์แคร์
 

SPUMOOC006 HR7 EP5 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจคาร์แคร์ [การตั้งราคา 1]
 

SPUMOOC006 HR7 EP6 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจคาร์แคร์ [การตั้งราคา 2]
 

SPUMOOC006 HR7 EP7 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจคาร์แคร์ [การตั้งราคา 3]
 

SPUMOOC006 HR7 EP8 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจคาร์แคร์ [การตั้งราคา 4]
SPUMOOC006 HR7 EP8 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจคาร์แคร์ [การตั้งราคา 5]
 

SPUMOOC006 HR7 EP10 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจคาร์แคร์ [กลยุทธ์ต้นทุนตามเป้าหมาย]
 

SPUMOOC006 HR7 EP11 | ข้อจำกัดและปัญหาในการดำเนินงานธุรกิจคาร์แคร์
 

SPUMOOC006 HR7 EP12 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจคาร์แคร์ 
SPUMOOC006 HR8 EP1 | แนะนำบทเรียน กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจร้านเสริมสวยSPUMOOC006 HR8 EP2 | ธุรกิจร้านเสริมสวยSPUMOOC006 HR8 EP3 | องค์ประกอบของต้นทุน ธุรกิจร้านเสริมสวยSPUMOOC006 HR8 EP4 | การคำนวณต้นทุน ธุรกิจร้านเสริมสวยSPUMOOC006 HR8 EP5 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจร้านเสริมสวย (1)SPUMOOC006 HR8 EP6 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจร้านเสริมสวย (2)SPUMOOC006 HR8 EP7 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจร้านเสริมสวย (3)SPUMOOC006 HR8 EP8 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านเสริมสวย (1)SPUMOOC006 HR8 EP9 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านเสริมสวย (2)SPUMOOC006 HR8 EP10 | บทสรุป กลยุทธ์พิชิตกำไร ธุรกิจร้านเสริมสวย 

SPUMOOC006 HR9 EP1 | แนะนำบทเรียน กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร ธุรกิจอาหารแปรรูป
 

SPUMOOC006 HR9 EP2 | ธุรกิจอาหารแปรรูป
 

SPUMOOC006 HR9 EP3 | องค์ประกอบของต้นทุน ธุรกิจอาหารแปรรูป
 

SPUMOOC006 HR9 EP4 | การคำนวณต้นทุน ธุรกิจอาหารแปรรูป
 

SPUMOOC006 HR9 EP5 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจอาหารแปรรูป (1)
 

SPUMOOC006 HR9 EP6 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจอาหารแปรรูป (2)
 

SPUMOOC006 HR9 EP7 | วิธีบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรของ ธุรกิจอาหารแปรรูป (3)

 

SPUMOOC006 HR9 EP8 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจอาหารแปรรูป (1)
 

SPUMOOC006 HR9 EP9 | บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจอาหารแปรรูป (2)
 

SPUMOOC006 HR9 EP10 | บทสรุป กลยุทธ์พิชิตกำไร ธุรกิจอาหารแปรรูป

บรรยากาศงาน “U2T for BCG