รีวิวสาขาการบัญชี ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม



รีวิวสาขาการบัญชี ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม



รีวิวสาขาวิชาการบัญชี ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม



นักบัญชีในบทบาท…ผู้สอบบัญชีภาษีอากร



นักบัญชีดาวรุ่ง ในบทบาทผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)


“บัญชีประกายดาว” จบมาทำงานที่ไหนดี ? กับคุณอทิรา โสตโยม นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง



เรียนบัญชี ศรีปทุม ก็เป็นเจ้าของกิจการได้!!!!!



ทำไมต้องเรียนบัญชี…ศรีปทุม




U-Review รีวิวสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม





“นักบัญชี” (รายวิชา ACT332)




จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (รายวิชา ACT332)





The Secret จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี (รายวิชา ACT332)




ตัวเปลี่ยนชีวิต…ที่คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม




แนะนำคณะบัญชี – SPU School of Accountancy



เด็กบัญชี วาไรตี้…เรียนบัญชี ไม่มีเครียด


ศูนย์การบัญชีมืออาชีพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SRIPATUM UNIVERSITY PRACTICE ACCOUNTING CENTER : S-PAC) อาคาร 9 ชั้น 10 ห้อง 9-1002



กิจกรรมทำความดี ICE BUCKET CHALLENGE คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม




เชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (SRIPATUM PROFESSIONAL ACCOUNTING CENTER : S-PAC)