รีวิวสาขาการบัญชี ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมรีวิวสาขาการบัญชี ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมรีวิวสาขาวิชาการบัญชี ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมนักบัญชีในบทบาท…ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนักบัญชีดาวรุ่ง ในบทบาทผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)


“บัญชีประกายดาว” จบมาทำงานที่ไหนดี ? กับคุณอทิรา โสตโยม นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเรียนบัญชี ศรีปทุม ก็เป็นเจ้าของกิจการได้!!!!!ทำไมต้องเรียนบัญชี…ศรีปทุม
U-Review รีวิวสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“นักบัญชี” (รายวิชา ACT332)
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (รายวิชา ACT332)

The Secret จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี (รายวิชา ACT332)
ตัวเปลี่ยนชีวิต…ที่คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
แนะนำคณะบัญชี – SPU School of Accountancyเด็กบัญชี วาไรตี้…เรียนบัญชี ไม่มีเครียด


ศูนย์การบัญชีมืออาชีพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SRIPATUM UNIVERSITY PRACTICE ACCOUNTING CENTER : S-PAC) อาคาร 9 ชั้น 10 ห้อง 9-1002กิจกรรมทำความดี ICE BUCKET CHALLENGE คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (SRIPATUM PROFESSIONAL ACCOUNTING CENTER : S-PAC)