ข่าว/กิจกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบัญชี SPU กับ 3 บริษัท (มหาชน) ชั้นนำ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบัญชี SPU กับ 3 บริษัท (มหาชน) ชั้นนำ

คณะบัญชีจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เชาว์สตีล อินดัสทรี้ จำกัด(มหาชน) , บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) , บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน)
เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการในวิชาชีพ ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในวันที่ 9 พ.ย.60
view: 352 shares: