นายภาสวุฒิ มารุ่งเรือง : Credit Controllor , ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA

นายภาสวุฒิ มารุ่งเรือง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
ตำแหน่ง Credit Controllor
H&F Shows ZThailandX Co, Ltd