ร้อยตรี จตุรงค์ เอฬกินฑะ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) , นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชำนาญการ

ร้อยตรี จตุรงค์ เอฬกินฑะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชำนาญการ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน