ร้อยตรีจตุรงค์ เอฬกินฑะ (CPA) , นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ร้อยตรีจตุรงค์ เอฬกินฑะ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)
view: 0 shares: