ร้อยตรี จตุรงค์ เอฬกินฑะ : นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชำนาญการ , ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA

ร้อยตรี จตุรงค์ เอฬกินฑะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชำนาญการ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน